Thursday, January 22, 2015

YLE ja HS jäivät kiinni Venäjään liittyvän disinformaation levittämisestä

Julkisen sanan neuvosto JSN on tänään antanut kaksi merkittävää päätöstä. Yhdessä Ylen uutisten todettiin levittäneen valheellista tietoa ja disiformaatiota Baltian venäläisten asemasta. Ylen radiouutisissa väitettiin, että Baltiassa asuu "yli 300 000 venäjänkielistä kansalaista", vaikka tosiasiassa heiltä puuttuu kansalaisuus. Yle ei suostunut oikaisemaan tai korjaamaan väärää tietoa radiouutisissa. Päin vastoin, YLE sekoitti asiaa julkaisemalla Suomen ulkoministeriön levittämää disinformaatiota. JSN antoi Ylelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta. Toisessa jutussa Helsingin Sanomat levitti disinformaatiota väittämällä, että Venäjän uuden medialain oli hyväksynyt "Venäjän duuman alahuone". Sellaista elintä ei kuitenkaan ole edes olemassa (Venäjän duumalla ei ole alahuonetta, HS tarkoituksellisesti vähätteli lakiuudistusta). HS samalla viittasi valheellisesti ja epäeettisesti "venäläiseen Vedomosti-lehteen", unohtaen kertoa, että kyseinen lehti ei tietenkään ole venäläinen vaan suomalainen Sanoma-konsernin oma lehti. Vastuulliset henkilöt, Ylen uutispäällikkö Atte Jääskeläinen tai HS:n päätoimittaja Kaius Niemi, eivät suostuneet oikaisemaan disinformaatiotaan. JSN antoi molemmille huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta. Tapaus on merkittävä, koska se osoittaa, että Suomen valtamediat levittävät disinformaatiota Venäjästä.

Kohtalon ironiaa on siinä, että samaan aikaan kuin JSN antoi päätöksensä tänään puolenpäivän aikoihin, sekä Atte Jääskeläinen että Kaius Niemi istuivat eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavina ja syyttivät siellä kilpaa Venäjän medioita disinformaation levittämisestä. Tosiasiassa he itse ja heidän mediansa ovat disinformaation levittäjiä, kuten JSN totesi. Jääskeläisen ja Niemen huijaus on sitä luokkaa, että missä tahansa sivistysvaltiossa heidän pitäisi ehdottomasti erota tehtävistään, jotta valtamedioiden luottamus voidaan edes jotenkin säilyttää.

Ohessa laatimani kantelut sekä niitä koskevat päätökset:Kantelu 
29. syyskuuta 2014 
Helsingin Sanomat on pääkirjoituksessaan 28.9.2014 väittänyt, että "Venäjän duuman alahuone hyväksyi lain" median ulkomaalaisomistuksen rajoittamisesta. Tosiasiassa Venäjän liittokokouksen alahuone hyväksyi lain. Duumalla ei ole alahuonetta. HS on saanut tiedon virheestä, mutta kieltäytyi oikaisemasta sitä (ks. HS:n vastaus). Virhe on olennainen, koska puhumalla "duuman alahuoneesta" HS vähättelee Sanoma-konsernia koskevaa päätöstä. Asiaa tuntemattomat voivat todella ajatella, että kyse on vain duuman alahuoneesta. HS ei mainitse ko. jutussa, että duuman tekemä päätös koskee mitä suurimmassa määrin Sanoma-konsernia eli sitä itseään. Samassa jutussa HS siteeraa laajalti Vedomosti-nimistä lehteä, jättämällä mainitsematta, että se on saman konsernin lehti ja HS:n sisarjulkaisu. Merkittävissä viittauksissa saman konsernin julkaisuihin pitäisi tämä asia mainita. 
Pyydän JSN:ää tutkimaan asian.

Langettava 5606/SL/14
Vastaaja: Helsingin Sanomat
Asia: Virheen korjaus
Ratkaistu: 21.1.2015
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa oli olennainen asiavirhe. Pääkirjoituksessa lainattiin myös saman konsernin lehden sisältöä mainitsematta konserniyhteyttä.
Kantelu 29.9.2014
Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen 28.9.2014: 
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1411786838309
Kantelijan mukaan jutussa on virhe: lakia mediayhtiöiden omistuksen rajoittamisesta viidennekseen ei hyväksynyt Venäjän duuman alahuone, vaan Venäjän liittokokouksen alahuone eli duuma.     
Kantelija huomauttaa myös, että Helsingin Sanomat ei mainitse, että duuman tekemä päätös koskee mitä suurimmassa määrin Sanoma-konsernia eli sitä itseään. Samassa jutussa HS siteeraa laajalti Vedomosti-nimistä lehteä mainitsematta, että se on saman konsernin lehti ja HS:n sisarjulkaisu. Merkittävissä viittauksissa saman konsernin julkaisuihin pitäisi tämä asia mainita.
Helsingin Sanomien vastaus 28.10.2014
Päätoimittaja Kaius Niemi vastaa kanteluun seuraavasti: Helsingin Sanomat ei pidä duuman alahuone -virhettä sellaisen olennaisena asiavirheenä, joka olisi vaikuttanut asian ymmärtämiseen tai jonka seurauksena lukijalle olisi jäänyt virheellinen kuva Venäjällä tapahtuneista lainsäädäntömuutoksista.
Päätoimittaja Kaius Niemen mukaan Helsingin Sanomat ei pitänyt tarpeellisena mainita konserniyhteyttä lainaamansa Vedomosti-lehden kanssa. Päätoimittaja kirjoittaa ”se, että Helsingin Sanomat on käyttänyt Vedomostia juttunsa lähteenä, ei lehden käsityksen mukaan voi synnyttää edellytystä viitata erityisesti lehtien konsernikytkökseen. Helsingin Sanomien jutun viimeisessä kappaleessa mainittu Venäjän duuman hyväksymä laki koskee kaikkien Venäjällä toimivien ulkomaalaisten yhtiöiden mediaomistuksia, ei siis pelkkää Sanomaa. HS ei katso, että sen olisi tullut journalistin ohjeiden perusteella kertoa tässä yhteydessä erityisesti Sanoma-konsernin harjoittavan medialiiketoimintaa myös Venäjällä
Ratkaisu
JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa väitettiin virheellisesti, että lain mediayhtiöiden ulkomaisen omistuksen rajoittamisesta 25 prosenttiin hyväksyi Venäjän duuman alahuone. Duuma on Venäjän kaksikamarisen parlamentin alahuone. Samassa jutussa lainattiin venäläisen Vedomosti-lehden kirjoitusta.
Helsingin Sanomat on luonnehtinut duumaa lähes säännönmukaisesti oikein kirjoituksissaan. Neuvosto tulkitsee pääkirjoituksen virheen tahattomaksi lapsukseksi, mutta kyse on kuitenkin olennaisesta asiavirheestä. Lehden olisi pitänyt korjata väärä tieto duuman asemasta Venäjän parlamentissa, varsinkin kun virheen korjaamista oli pyydetty. 
Samassa pääkirjoituksessa oli jätetty mainitsematta, että Vedomosti-lehti kuuluu samaan konserniin Helsingin Sanomien kanssa. Konserniyhteys olisi ollut hyvä tehdä selväksi Journalistin ohjeiden kohdan 6 mukaisesti.
Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Helsingin Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen. 
Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Ulla Järvi, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.
22.9.2014
KANTELU 
Yle-uutisessa 13.8.2014 väitettiin, että "Virossa on 330 000 venäjää puhuvaa kansalaista". Tieto on väärä, koska suurimmalla osalla Virossa asuvasta venäjää puhuvasta ei ole minkään maan kansalaisuutta vaan he ovat ns. kansalaisuudettomia. Ylen kyseinen uutinen julkaistiin netissä ja lisäksi asiaa julistettiin radiouutisissa monta kertaa päivässä. Yleisölle syntyi väärä käsitys, että Viron 330 000 venäjänkielisestä ihmisestä kaikki ovat kansalaisia. 
Tosiasiassa Virossa on ainakin 200 000 venäjänkielistä ihmistä, joilla ei ole minkään maan kanssalaisuutta eli he ovat ns. kansalaisuudettomia. He ovat ns. harmaapassilaisia, joilla ei ole mitään kansalaisoikeuksia. Uutisessa oli siis väärä tieto siitä, että kaikilla 330 000 venäjää puhuvalla olisi kansalaisuus. 
Olennaista asiassa on se, että Yle on uutisessaan vähätellyt ja peitellyt merkittävää ihmisoikeusongelmaa sadoista tuhansista ihmisistä, joilla ei ole minkään maan kanalaisuutta eikä kansalaisoikeuksia (YK:n ihmisoikeusjulistus viittaa "kansalaisiin"). 
16.8.2014 lähetin Jääskeläiselle kirjeen, jossa pyysin väärän tiedon korjausta. 18.8.2014 Ravantti vastasi (ks. kirjeet alla) ja kertoi, että tekstiin oli muutettu sana "kansalaista" sanaksi "ihmistä". Tekstin loppuun oli lisätty selostus, jossa väitettiin, että Virossa on 90 000 Venäjän kansalaista sekä kansalaisia, joiden "kansalaisuus on määrittelemätön". 
Ylen jutussa ei kuitenkaan kerrottu olennaista asiaa eli sitä, että suurin osa venäjänkielisistä elää vailla minkään maan kansalaisuutta eli kysymys on kansalaisuudettomista ja harmaapassilaisista. Päin vastoin, Ylen jutussa annettiin kuitenkin väärä käsitys siitä, että heillä kuitenkin olisi jokin kansalaisuus ("kansalaisuus määrittelemätön"). Määrittelemätönkin kansalaisuus on siis kansalaisuus. 
Näin ollen Ylen jutussa edelleen annetaan väärä kuva siitä, että 330 000 venäjänkielisellä kuitenkin olisi joku kansalaisuus, eli että alkuperäinen uutinen 330 000 kansalaisesta olisi kuitenkin oikea. Ylen jutussa ei anneta oikeaa tietoa siitä, että noin 200 000 ihmiseltä puuttuu kansalaisuus kokonaan, he ovat ns. kansalaisuudettomia eli ns. harmaapassilaisia, jotka elävät Virossa ns. muukalaispassilla ilman minkään maan kansalaisuutta ja ilman kansalaisoikeuksia.  
Ylen väärä tieto "300 000 kansalaisesta" oli netin ohella lähetetty radiouutisissa useaan otteeseen päivän mittaan. Asiaa ei kuitenkaan oltu mitenkään oikaistu radiouutisissa. Netissä oleva oikaisu ei ole riittävä. 
Pyydän että asiassa JSN huomauttaa Yleä hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.Langettava 5598/YLE/14
Vastaaja: Yleisradio
Asia: Virheen korjaus
Ratkaistu: 21.1.2015
Yleisradion nettijutussa ja radiouutisissa oli virhe, jonka se korjasi netissä kantelijan huomautettua asiasta. Yleisradio löi laimin korjauksen radiouutisissa.
Kantelu 22.9.2014
Kantelu kohdistuu Yle.fi:ssä 13.8.2014 julkaistuun juttuun ensimmäisen venäjänkielisen tv-kanavan perustamisesta Viroon.   
http://yle.fi/uutiset/viroon_tulossa_venajankielinen_tv-kanava/7408714
Kantelija huomautti toimitukselle jutussa ja radiouutisissa olleesta virheestä venäjänkielisten kansalaisuuksista Virossa. Kantelijan mukaan termi ”kansalaisuus määrittelemätön” viittaisi siihen, että kyseessä olevilla henkilöillä olisi jonkin maan kansalaisuus, kun heillä tässä tapauksessa ei ole kansalaisuutta ollenkaan.
Yleisradion vastaus 13.10.2014
Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa kanteluun seuraavasti: Yle uutisoi Viron kulttuuriministeriön suunnitelmasta perustaa ensimmäinen venäjänkielinen tv-kanava. Aiheesta tehty radiojuttu lähetettiin klo 15:n ja 17:n uutisissa. Lisäksi Yle Uutiset kertoi asiasta verkkosivuillaan. 
Kantelijan yhteydenoton jälkeen verkkouutista tarkennettiin muista lähteistä tarkistetulla, kantelijan vaatimuksesta jonkin verran poikkeavalla tavalla. Yle korjasi verkkojutun muotoon ”Virossa on noin 330 000 ihmistä, joiden äidinkieli on venäjä”. Lisäksi verkkojutun loppuun kirjattiin korjaus, jossa todetaan Virossa asuvan 90 000 Venäjän kansalaista ja että osa venäjää puhuvista on henkilöitä, joiden kansalaisuus on määrittelemätön. Korjauksessa sanotaan myös, että kaikkiaan kansalaisuudeltaan määrittelemättömiä ihmisiä on Virossa 84 500. 
Päätoimittajan mukaan muotoilu ”kansalaisuus on määrittelemätön” on sama, jota Suomen ulkoministeriö käyttää maatiedoissaan Viron väestöstä. Päätoimittajan mukaan Ulkoministeriö on luotettava lähde ja että ministeriön käyttämät käsitteet ovat kansainvälisen tavan mukaisia.
Päätoimittajan mukaan Yle ei korjannut radiouutisissa toistettua virheellistä tietoa, koska uutisen aiheena oli venäjänkielisen tv-kanavan perustaminen Viroon. Tässä yhteydessä alkuperäisen uutisen lauseen tarkoitus oli taustoittaa venäjänkielisen yleisön määrää Virossa. Uutisessa ei ollut kyse kansalaisuusproblematiikasta.
Tästä syystä virhe ei ollut päätoimittaja Atte Jääskeläisen mukaan sellainen uutisen pääaiheen kannalta olennainen virhe, että se olisi edellyttänyt oikaisua tai uutta uutista radiolähetyksessä
Ratkaisu
JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.
Yleisradion ensin Yle.fi:ssä julkaisemassa jutussa väitettiin, että Virossa on 300 000 venäjänkielistä kansalaista. Virhettä toistettiin jutun julkaisupäivänä kaksi kertaa radiouutisissa. Virhe korjattiin netissä, kun kantelija oli yhteydessä toimitukseen. Yleisradio ei korjannut virhettä radiouutisissa.
Julkisen sanan neuvosto toteaa, että yle.fi korjasi jutussa olleen olennaisen asiavirheen viivytyksettä eli heti seuraavana päivänä saatuaan virheestä huomautuksen. Korjaus ei kuitenkaan täytä Journalistin ohjeiden JO 20 vaatimuksia. Korjaus on vaikeatajuinen, eikä siinä kerrota, milloin korjaus on tehty. Lisäksi Yleisradion olisi pitänyt korjata olennainen asiavirhe myös radiouutisissa. 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.
Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Järvi, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.

Sunday, January 18, 2015

Taisteluraportti: Kiovan natsijuntan tappiot jo yli 55 000 miestä

Donetskin kansantasavallan (DNR) edustusto Helsingissä tiedottaa

Venäläinen politiikan tutkija Igor Panarin tiedottaa Novorossijan taistelutilanteesta: 

Kiovan natsijuntan rangaistusretkikuntien tappiot Donbassin alueella. Donetskin lentokenttä on DNR:n armeijan hallussa. Eilen 17.1.2015 DNR löi natsijuntan rangaistusretkikuntien hyökkäyksen Donetskin vapautettua lentoasemaa vastaan, tappiot noin 100 natsijuntan sotilasta kaatuneina tai haavoittuneina, tuhottu natsijuntan kalustoa: 4 tankkia, 1 BMP-vaunu, 2 kelluvaa MT-LB-vaunua. Yhteensä rangaistusretkikuntien tappiot vapautetun Donbassin alueella 2.5.2014--17.1.2015: noin 55 000 miestä kaatuneina, haavoittuneina, vankeina, karkureina ja kadonneina. Aktiivisten taistelutoimien aikana 2.5.-2014--5.9.2014 natsijuntan tappiot Donbassissa 47 103 henkeä, joista 31 015 kaatuneina tai haavoittuneina, 1 988 vankeina 14 100 karkureina tai kadonneina.

Lähde: Panarinin Facebook-sivustoSaturday, January 17, 2015

"Sisällissota EU:ssa on mahdollinen" -- iso haastatteluni Smena-lehteen

Pietarin suurin riippumaton sanomalehti "Smena" on julkaissut tänään ison haastatteluni maailman geopoliittisesta tilanteesta sekä Venäjän ja Suomen asemasta. Haastattelu on alkuperäisessä asussaan kokonaisuudessaan alla.

Lähde: http://m.smena.ru/news/2015/01/12/24114?fv


Йохан Бекман: «Против России идет наступление по всем фронтам»
Известный финский правозащитник уверен: США взяли курс на свержение режима Путина
Доктор общественно-политических наук, доцент криминологии и социологии права Йохан Бекман, наверное, самый известный финн в нашей стране. Он возглавляет Антифашистский комитет Финляндии и, в отличие от большинства западных политиков, жестко критикует политику США как в отношении Европы, так и в отношении России. Еще в феврале 2014 года Бекман первым предсказал неминуемую гражданскую войну на Украине. Ответственность за развязывание кровавой бойни он при этом целиком и полностью возлагает на Америку. О новой геополитической реальности, итогах минувшего 2014 года, а также о своих прогнозах на будущее финский правозащитник рассказал в интервью «Смене».

«В Киеве всем заправляет посол США»
- Господин Бекман, как бы вы оценили сегодняшние отношения между Россией и США? Что это - новая холодная война?
- «Холодная война» - пропагандистский термин, придуманный в США. А я не хочу поддерживать Америку, используя ее термины. Я предпочитаю оценивать ситуацию объективно. По моему мнению, то, что происходит сейчас, можно охарактеризовать лишь так: идет война против России. США и их союзники открыли против вашей страны три фронта, которые я попытаюсь крат­ко описать. Первый фронт - смута на Украине, фактическая американская оккупация этого государства. У меня нет сомнения, что изначально она планировалась как акт агрессии против русского мира. Ведь американизация Украины - это серь­езная угроза для безопасности России. Второй фронт антироссийской войны - экономический, это санкции со стороны США и Евросоюза. Ни у кого нет сомнений, что Америка надавила на Европу и заставила ЕС ввести санкции против России. Третий фронт - это работа непосредственно в России, попытки устроить переворот в Москве и захватить власть. Найден даже глава временного правительства для России - господин Ходорковский, который уже заявил о своих президентских амбициях. Так что происшедшее в Киеве для американцев было лишь учениями…
- Вы с самого начала событий на Украине основную роль в их организации отводили США. Даже понятие «евромайдан» переиначили, назвав произошедшее «доллармайданом». Почему?
- В феврале 2014-го я побывал в Киеве и наблюдал своими глазами, что там происходило. Это было нацистское восстание. Шли учения гитлерюгенда, повсюду можно было видеть нацистскую символику и лозунги. Я вместе с другими членами антифашистской организации встретился с бывшими президентами Украины - Ющенко и Кучмой, а также с тогдашним главой Украины Януковичем. Больше всего меня тогда удивил Ющенко. Он показался мне человеком, живущим в какой-то другой реальности, - он сказал, что никаких нацистов в глаза не видел, и усомнился в моих словах. Хотя я сам, своими глазами, за пять минут до этого наблюдал на улицах нацистов и их символику! Но разве стоит удивляться поведению Ющенко: он - марионетка США. Уже тогда мне стало понятно, что в стране неминуема гражданская война.
- В то же время тогда вряд ли можно было предсказать, что Крым воссо­единится с Россией, а Донбассу удастся сформировать два устойчивых государственных образования - ДНР и ЛНР…
- Вернув Крым, Россия спасла два миллиона человек от нацистской агрессии. Поэтому это событие огромной важности. Что касается ДНР и ЛНР, то главную их особенность я вижу в том, что сегодня это единственные территории в Европе, освобожденные от американской оккупации. Давайте называть вещи своими именами: сегодня американцы диктуют свои условия практически всем странам Евросоюза. И конечно, я в этом глубоко уверен, на Украине всем заправляет посол США в Киеве. Самые важные решения принимает ЦРУ вместе со своей украинской рукой - СБУ, которая, естественно, не является самостоятельной организацией. А на юго-востоке Украины идет не простая гражданская война - там, по моей оценке, американские оккупанты вою­ют против международного антифашистского фронта. Пока эта война идет за пределами России, хоть и на территории русского мира. Будем надеяться, что она не перейдет российскую границу…

«Европейские СМИ - рупор ЦРУ»
- Какие цели преследовал Запад, вводя санкции против России?
- Как я уже сказал, это США надавили на Европу и заставили ее ввести санкции против России. Изначально санкции вводились против конкретных людей и предприятий - и здесь Запад действовал на основе информации из ЦРУ. ЦРУ пыталось определить близкий круг Путина и, повлияв на него, изменить политику России. Я не сомневаюсь, что конечная цель США - свержение влас­ти российского президента, его личное устранение. А для этого все средства хороши. В некоторых европейских странах, если верить моим источникам, уже допрашивают клиентов банков - в первую очередь граждан России - об их отношении к Путину. О чем все это свидетельствует? О том, что идет подготовка к полномасштабной войне против России.
- Вы считаете, что вооруженное столкновение Запада с Россией неизбежно?
- Не обязательно вооруженное. Есть новый термин, который здесь уместно применить, - «гибридная война». В этой войне используются все виды воздействия, кроме прямой военной агрессии.
- В ее ведении на Украине Запад сейчас обвиняет Россию…
- Все с точностью до наоборот. Сейчас уже можно говорить о попытке США открыть четвертый фронт против России - началась агрессивная международная манипуляция российской экономикой. Путем контроля цен на нефть и влияния на курс рубля Америка хочет разрушить благосостояние российского среднего класса и тех людей, которые успешно работают в России. Я уже сказал, что американцы сегодня готовы на все. Для них главное - организовать на территории России государственный переворот. Каждый открываемый против России фронт - еще более агрессивный, чем предыдущий, и все ближе подбирается к Кремлю.
- Но Европа неизбежно окажется в центре этой вой­ны - разве ей это выгодно? Та же Финляндия ведь явно не готова пойти против России.
- Европе это невыгодно. Однако США диктуют свои правила во всех странах ЕС и ведут там себя достаточно агрессивно. Например, Финляндия и Швеция не являются членами НАТО. Однако там США через свои рупоры в СМИ постоянно сеют панику и распространяют смуту: призывают копить силы против России, готовиться к войне с ней… Финляндия - страна, которая имеет очень хорошие отношения с Россией. Наш президент Саули Нийнистё в 2014 году дважды встретился с Владимиром Путиным. Финляндия серьезно пострадала от ответного российского эмбарго и ищет пути выхода из этой ситуации. Многие финские фермеры сейчас банкротятся - и это очень печально, потому что они ни в чем не виноваты. Эти люди не русофобы, они хорошо относятся к России. Финляндия не хочет быть участником нью-«Барбароссы» - плана нападения на Россию. Ведь в 1941 году моя страна, к несчастью, была одним из союзников фашистской Германии. Сейчас, я уверен, Финляндия не пожелает стать главным партнером США в антироссийской агрессии. Но, к сожалению, она входит в состав Евросоюза и поэтому не может идти против его воли.
- Увы, сам Евросоюз в 2014 году окончательно превратился в вассала США…
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в случайно попавшей в Интернет аудиозаписи в феврале 2014 года матом высказалась в адрес Евросоюза: пошел, мол, ЕС на три буквы. Эта лексика прекрасно показывает, что значит Европа для американцев, - абсолютно ничего не значит. Да что говорить, если в главной стране ЕС - Германии - есть американские военные. В Финляндии США также ведут себя очень агрессивно, хотя у нас нет американских баз. Однако здесь присутствует ЦРУ и другие спецслужбы, которые вербуют своих агентов везде, чтобы им можно было диктовать свои условия. Возьмем, например, СМИ - не только финские, но и другие европейские. Они в подавляющей массе давно стали рупором ЦРУ и занимаются исключительно пропагандой. И я не преувеличу, если скажу: все западные журналисты с утра до вечера распространяют лишь выгодную США информацию. Если появится журналист, который не хочет распространять такую информацию, его просто уволят. Я постоянно анализирую то, что пишут финские СМИ, - это сплошная пропаганда в интересах США. В итоге в моей стране любые высказывания в поддержку России тут же подвергаются обструкции.
- Как же вы продолжаете жить и работать в Финляндии?
- Я не могу говорить в Финляндии то, что говорю сейчас вам. Есть официальный запрет на цитирование меня в финских СМИ. Мои слова опасны - поэтому после Крыма меня в Финляндии никто не цитирует. Но я к этому отношусь спокойно - не хочу общаться с журналистами, которые являются агентами ЦРУ и НАТО. Вот еще один пример. В 2014 году я несколько раз посетил Молдавию. И меня спецслужбы Молдавии арестовали и депортировали, поскольку я - «опасный человек для безопасности и стабильности общества Молдовы». Это мне сказали официально. И это легко объяснимо: там тоже присутствуют американские инструкторы.
«Агрессия против России будет нарастать»
- Господин Бекман, как вы считаете, отмены санкций в ближайшем будущем России ждать не нужно?
- Эх, если бы это от меня зависело, я бы их отменил. Тех целей, которые преследовали инициаторы санкций, все равно достичь не удалось. Наоборот, Путин стал еще более популярен в России, его рейтинг достиг 90 процентов, что невыгодно Америке. В таких условиях весьма сложно организовать «цветную революцию»! Но враги России уже не могут изменить свою позицию. И поэтому США, например, могут ввести новые санкции и будут предпринимать все новые и новые меры против отдельных людей и предприятий. Это, к сожалению, как с Ираном - против него санкции так никто и не отменил… США ненавидят Россию, потому что Путин - весьма успешный политик, он популярен в народе, окончательно сформировал Евразийский союз. Америка всеми силами хочет противодействовать его планам возрождения России. Я очень боюсь, что это будет сделано путем каких-то чудовищных провокаций.
- Правильно ли в нынешней ситуации ведут себя российские власти?
- Я думаю, да. Против России развязана война, и она реагирует на эти вызовы логично и адекватно. Вашу страну постоянно провоцируют, и она всеми силами старается не поддаваться на провокации. По моим оценкам, руководство России ведет себя достаточно мудро. Поэтому морально Россия в санкционной войне побеждает. Внутри каждого европейского государства существует раскол: те, кто поддерживает Россию, и те, кто за США и НАТО. Этот раскол очень опасен, так как может привести к гражданской войне в самом ЕС. И все это отрицательно влияет на европейскую политику.
- Наступил 2015 год. Чего россиянам ждать и к чему готовиться?
- К сожалению, велика вероятность того, что американская агрессия против России будет усиливаться. Будут новые шаги в этой гибридной войне. Но я верю, что благодаря мудрости российского руководства и поддержке народом президента ваша страна обязательно даст на них адекватный ответ. Россия в этой войне должна победить.
Ольга РЯБИНИНА

Wednesday, January 14, 2015

USA voi iskeä Donbassiin taktisella ydinaseella. USA suunnitteli ydinaseiskua myös Pariisiin?

Venäläinen toimittaja Sergei Veselovski, joka vastaa Novorossijan uutisista, tiedottaa seuraavaa: Ranskan tiedustelu sai tietoja siitä, että USA suunnitteli iskua Pariisiin taktisilla ydinaseilla, tarkoituksenaan syyttää Venäjää ja "separatisteja" saadakseen koko Naton Venäjää vastaan. Tämän takia Hollande yllättäen pysähtyi Moskovassa, tapasi Putinin lentokentällä ja pyysi apua. Ydinisku saatiin torjuttua, mutta USA käytti islamisteja kostaakseen Ranskalle ja Hollandelle. Moskovalainen politologi Mihail Deljagin on aiemmin arvioinut, että USA iskee myös Donbassiin taktisella ydinaseella ja syyttää tapahtuneesta Venäjää. Venäläisten asiantuntijoiden mukaan USA voi käyttää kyseisessä "massiivisessa provokaatiossa" ns. likaista pommia tavoitteenaan "Venäjän totaalinen kompromettointi".

Lähde (Veselovski): 
https://www.youtube.com/watch?v=-QI9LaTqlWQ (n. 11:30 min. kohdasta alkaen)

Ks.
http://yle.fi/uutiset/ranskan_presidentti_tekee_yllatysvierailun_moskovaan/7673497

Lähde (Deljagin):
http://delyagin.ru/articles/83509-zadacha-amerikantcev-otorvat-rossiyu-ot-evropy.html

Thursday, January 8, 2015

Pariisin terrori-iskun takana on CIA -- miksi Pariisin iskun tutkinnanjohtaja ammuttiin?

Hyvä ystäväni, arvostettu venäläinen politologi Aleksei Martynov sanoo Lifenewsin haastattelussa, että Pariisin terrori-iskun takana on CIA. Seuraavassa tiivistelmä Martynovin haastattelusta:

Viime vuosi alkoi verisillä tapahtumilla Ukrainassa, mistä tuli koko vuoden teema. Tämä vuosi alkoi verisillä tapahtumilla Ranskassa, mistä tulee tämän vuoden teema. Molempien takana on USA, joka haluaa nyt siirtää huomion Ukrainasta Ranskaan. Pariisin terrori-isku oli teknisesti taitava ja täysin Yhdysvaltain erikoisapalveluiden käsissä. Martynov sanoo: "Olen varma siitä, että Pariisin tapahtumien takana, tavalla tai toisella, ovat myös amerikkalaiset kuraattorit." Suorittajat eivät ole suunnitelleet tekoa. Ranska ei ollut valmis tällaiseen terrorismiin, koska eurooppalaiset valtiot ovat luovuttaneet suvereniteettinsa turvallisuuden alalla amerikkalaisille. "Jos luovutatte valtionne suvereniteetin turvallisuuden alueella Yhdysvalloille, valmistautukaa siihen, että ennemmin tai myöhemmin teille käy kuten Ranskalle", Martynov sanoo. Hän muistuttaa, että vain kaksi päivää ennen terrori-iskua presidentti Hollande kritisoi Venäjä-vastaisia sanktioita. Heti perään tuli terrori-isku, mitä Martynov pitää myös "vastauksena" Hollanden ehdotukseen luopua Venäjä-vastaisesta rintamasta. Pariisin terrori-iskulla ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, Martynov sanoo, iskun ainoa tavoite on lietsoa kauhua ja uskonnollista sekasortoa. USA lietsoo kaaosta Euroopassa, koska Euroopassa on ymmärretty Venäjä-vastaisten sanktioiden päämärättömyys ja vahingollisuus Euroopan taloudelle. Venäjä-vastaiset sanktiot vievät Euroopan talouskriisiin ja jopa sivilisaation kriisiin, Martynov sanoo. Euroopassa on nyt paljon järjen ääntä, kuten Marine Le Pen. "USA luulee voivansa tehdä jokaisen maan kanssa mitä se haluaa. Eilen he tekivät sen Ukrainassa, tänään Ranskassa, huomenna Saksassa, ylihuomenna Venäjällä", Martynov sanoo.

Lähde:
http://lifenews.ru/news/148122

Arvostettu venäläinen politiikan tutkija ja informaatiosodan asiantuntija, professori Igor Panarin kysyy Facebook-sivullaan, miksi Pariisin terrori-iskun tutkinnanjohtaja, komisario Helric Fredou, löytyi eilen ammuttuna kesken tutkintaraportin laatimista. Miksi iskun kohteeksi joutuneen lehden päätoimittaja Gérard Biard oli tapahtumahetkellä Lontoossa? Koska Pariisin iskujen takana ovat länsimaiset erikoispalvelut kuten samantyylisessä Bostonin iskussa, Panarin sanoo.

Lähde:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004106865632&fref=ts

Alfa-erikoisjoukkojen veteraani Igor Shevchuk sanoo tänään Lifenewsin haastattelussa, että Pariisin iskut ovat vain osa länsimaisten tiedustelupalveluiden monivaiheista operaatiota. Kyse ei ole uskonnollisista fanaatikoista. Ohessa tiivistelmä Shvechukin lausunnosta:

Pariisin iskuissa näkyy länsimaisten erikoispalveluiden jo pitkään tunnettu "käsiala". Hyökkäys liittyy suoraan presidentti Hollanden ehdotukseen lieventää Venäjä-vastaisia sanktioita. Pariisin iskut herättävät paljon kysymyksiä, esim. maassa makaavan poliisin ampuminen ei savuvanan perusteella näytä aidolta. Shevchuk myös ihmettelee, miten presidentti Hollande on voitu heti päästää terrori-iskun tapahtumapaikalle. Tekijöiden henkilöllisyydestä ei ole varmuutta, autosta muka löytynyt henkilötodistus on harhautus. Käytännössä tapaus johti jättimielenosoitukseen ja liikehdintään islamilaista maailmaa vastaan. Shevchuk epäilee, että lähiaikoina Ukrainassa ilmenee terrori-iskuja, joita länsi alkaa käyttää hyväkseen. 

Lähde:
http://lifenews.ru/news/148128
Saturday, January 3, 2015

Suomi valmistautuu sotaan osana suurempaa liittoumaa

Valtiopäiväneuvos Mikko Elo kirjoittaa Uuden Suomen bloginsa mikkoelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi kommenteissa nro 163: "Suomessa jotkut tahot valmistautuvat sotaan Venäjää vastaan ilmeisesti osana suurempaa liittoumaa." Perusteita Elo esittää väitteelleen yhteensä neljä, oheiset siteeraukset suoraan Elon tekstistä:

1) minusta kertausharjoitukset ovat ok. Itse asiassa ne ovat täysin luonnollisia. Tavallista ei kuitenkaan ole sota-aikaisen joukko-osaton ilmoittaminen tammi-maaliskuun aikana, kuten on julkisuudessa ilmoitettu.
2) ei ole myöskään normaalia, että valtamedia sisältää päivittäin Venäjän tarkoitusperiä ja taloutta halventavia "uutisia".
3) ei ole normaalia, että kenraali-tasoinen henkilö vaatii sotilaiden ja poliittisen johdon yhteistä valmistautumista sotaan.
4) loogisena johtopäätöksenä tästä tulee se, että Suomessa jotkut tahot valmistautuvat sotaan Venäjää vastaan ilmeisesti osana suurempaa liittoutumaa.

Näin siis Mikko Elo. Hänen perusteluihinsa voisi lisätä meneillään olevan uudenlaisen prosessin, internetin militarisoinnin. Suomi ilman fasismia ry:n puheenjohtaja Petri Krohn on kirjoittanut Venäjän trolliarmeijan sivulle internetin militarisoinnista sen mukana käyttöön lanseeratusta hybridisota-termistä:

"Hybridisota" kaiketi tarkoittaa internetin militarisoimista. Väärinajattelijoista tulee sotilaallisia vihollisia. Informaatiotila otetaan sotilaalliseti haltuun. Voi olla, että koko Lännen hybridisota alkoi Viron Pronssiyöstä. Viroon perustettiin NATOn "kybersotakeskus". Internet ja tiedotusvälineet militarisoitiin. Toimittajat komennettiin Venäjän vastaisen sodan eturintamaan.

Näin siis Petri Krohn. Internetin militarisointiin liittyy puolustusvoimien masinoima kampanja, jossa mikä tahansa internetissä esiintyvä näkemys, jossa Venäjää ei tuomita, leimataan Kremlin maksamaksi "trollaamiseksi" ja näkemyksien esittäjät, olivat he sitten keitä tahansa, "Venäjä-trolleiksi". Näitä näkemyksiä levittävät evp-upseeri Jarno Limnéll ja puolustusvoimien tutkija Saara Jantunen puolustusministeri Haglundin antamien ohjeiden mukaisesti.

Useat suomalaiset palveluksessa olevat aktiiviupseerit ovat viime aikoina kirjoittaneet nettiin avoimia sotilaallisia uhkauksia Venäjän suuntaan. Maassamme korkeinta sotilasalan koulutusta antavan Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtaja everstiluutnantti Torsti Sirén on ilmoittanut Facebook-kirjoituksissaan, että Karjala palautuu pian Suomelle ja Venäjä hajoaa. Sirénin kirjoitusten mukaan maailma on parempi paikka ilman Venäjää. Lisäksi Sirén kuvailee Venäjä ilmaisuilla "mielisairas naapuri", "autistinen häirikkö" ja "roistovaltio". Natsi-Saksan romahdusta Sirén pitää rikollisena ja kysyy, kuka pitäisi laittaa siitä syytteeseen. Katso kuvakaappaukset everstiluutnantti Sirénin kirjoituksista (lähde: Verkkomedia.org):
 
 
Mainittakoon, että lehtihaastattelussa Sirén on todennut saaneensa kirjoituksilleen paitsi luvan korkeilta esimiehiltään, myös kannustusta heiltä.

Mitä siitä muuten seuraisi, jos venäläisen strategian laitoksen johtaja kirjoittaisi Facebookiin (Sirénin houreita mukaellen), että "Venäjä saa vielä takaisin Suomen... Venäjälle kuuluva osa on palautettava... Näin tulee tapahtumaan... Jonakin päivänä Venäjä on taas kokonainen... Helvetin Suomi.. Vapise tsuhna!" 

Torsti Sirénin ohella myös lukuisat muut vakinaisessa palveluksessa olevat suomalaiset upseerit esittävät internetissä täysin avoimesti Venäjään ja venäläisiin kohdistuvia sotilaallisia uhkauksia.

Esimerkiksi laivaston upseeri James Mashiri selvittää tuoreessa twiitissään, että Suomen vaakunaleijonan terävien kynsien tarkoitus on Venäjän kaksoiskotkan päiden irtirepiminen. Tämän uhkauksensa suomalainen upseeri, joka esiintyy twiitissään virka-aikana omassa virkapuvussaan, on osoittanut suoraan Venäjän suurlähetystölle Helsingissä ja myös tiedoksi Ukrainan suurlähetystölle. Varmuuden vuoksi Mashiri kirjoittaa uhkauksensa englanniksi, jotta Suomen "puolustusvoimien" tavoitteet käyvät selväksi missä tahansa maapalloa. Sopii kysyä, mitä siitä seuraisi, jos venäläinen upseeri twiittaisi Venäjän kaksoiskotkan merkityksen olevan Suomen vaakunaleijonen raateleminen?
Minun käsitykseni mukaan suomalaisten upseerien pitäisi puolustusvoimien luottamuksen säilyttämiseksi pidättäydyttävä kaikesta poliittisesta toiminnasta, etenkin naapurimaihin kohdistuvista avoimista sotilaallisista uhkauksista. Tuomioja on jo käyttänyt tässä puheenvuoroja, ottanut puheeksi rikoslain ja viitannut upseerien epäisänmaallisuuteen. Suomen puolustusvoimien tehtävä on ennen muuta puolustaa Suomen kansaa, mutta nyt onkin selvää, että Suomen puolustusvoimista on tullut Suomen kansan vaarallisin vihollinen.


Friday, January 2, 2015

Maanpetoksellisen disinformaation levittäjät

Suomen eduskunnan yhteydessä toimiva Ulkopoliittinen instituutti (UPI) julkisti äskettäin Helsingin Sanomissa sotilaspoliittien skenaarion. Sen mukaan Suomi ei kykene puolustamaan Ahvenanmaata Venäjän miehitykseltä. Skenaarion mukaan Venäjä kykenee vaivattomasti valtaamaan kaksi Ahvenanmaan saarta. Niistä käsin Venäjä pystyy skenaarion mukaan suvereenisti kontrolloimaan Viron, Ruotsin ja Suomen puolustusta.

Tämä skenaario oli julkaistu UPI:n vanhemman tutkijan Charly Salonius-Pasternakin nimissä. Salonius-Pasternak on tunnettu NATO-lobbari, jonka kaikki julkisuudessa kirjoitetut ja sanotut lauseet on tähdätty Venäjän panetteluun ja NATO:n sekä Yhdysvaltain intressien edistämiseen Suomessa. Tämä koskee tietysti kaikkia muitakin UPI:n tutkijoita sekä eräitä muita Venäjä-asioiden kiintiökommentaattoreita, joiden aatteelinen perusta on sotaa lietsovassa russofobiassa.

UPI:n skenaario herätti heti laajaa huomiota, ärtymystä, pelästystä ja jonkinlaista paniikkiakin, sekä tietysti suuttumusta, olihan siinä johtavan asiantuntijan ja valtion viranomaisen ja virkamiehen toimesta todettu, että Suomella ei ole toimivaa maanpuolustusta. Lisäksi UPI:n skenaario antaa ymmärtää, että kyseisten viranomaisten hallussa on aiemmin tuntematonta tiedustelutietoa Venäjän todellisista aikeista.

Suomen ulkopolitiikan varsinaiset tekijät ja asiantuntijat tulkitsivat UPI:n skenaarion kuitenkin eräänlaiseksi häikäilemättömäksi provokaatioksi ja Suomen puolustusta koskevien tietojen osalta myös törkeän valheelliseksi.

UPI:n skenaarion vaarallisuudesta kertoo kuitenkin se, että sitä koskevaa keskusteluilmapiiriä alkoi selvästi hallita jännittyneisyys ja jonkinlainen pelko. Tässä mielessä skenaario voikin olla hyvin tarkkaan ja taidokkaasti suunniteltu sotilaallinen provokaatio, joka on suunnattu Suomen maanpuolustusta ja kansalaisten maanpuolustustahtoa vastaan.

Mistä siis on kysymys?

UPI:n skenaariossa kirjoittaja antaa ymmärtää, että hänellä on hallussaan Suomen maanpuolustuksesta uutta ja oikeaa tietoa, joka poikkeaa aiemmin tiedossa olevasta. Näkemys on tärkeä, koska se on esitetty eduskunnan yhteydessä toimivan tutkimuslaitoksen ja sen vanhemman tutkijan, puolustuspolitiikan asiantuntijan, nimissä.

Kirjoituksessa käytetty termi "skenaario" viittaa tulevaisuuden kehityskulkujen analyysiin, jotka on siis ilmeisesti tehty mainitussa eduskunnan tutkimuslaitoksessa johtavan asiantuntijan tai asiantuntijoiden toimesta. Olennaista on huomata, että tekstissä puhutaan "skenaarioista" monikossa. On siis monia skenaarioita, mutta kaikkien niiden sisältönä on tekstin mukaan se, että Suomea uhkaa sotilaallinen isku ainoana Itämeren maana.

Tässä kirjoittaja siis antaa ymmärtää, että hänellä olisi hyvin syvällinen tieto ja ymmärrys Venäjän tavoitteista ja asejärjestelmistä ja peräti melko tarkka tietämys olemassa olevasta sotilaallisesta hyökkäyssuunnitelmasta, joka kohdistuu Venäjän taholta Suomeen, Viroon ja Ruotsiin.

UPI:n skenaariota hallitsee kirjoittamaton paniikki siitä, että jonkun muun kuin Venäjän ja Suomen pitäisi kiireellisesti ottaa haltuunsa kaksi Ahvenanmaan saarta.

Ilmeisesti vain Charly itse tietää, mitkä ovat ne Ahvenanmaan kaksi saarta, jotka hänen mielestään pitäisi ottaa Naton haltuun. Vain Charlylla on siis hallussaan tämä salattu tieto näistä kahdesta saaresta, joiden aiemmin salatun merkityksen hän on nyt avannut suuremmallekin yleisölle.

UPI:n skenaarion voi siis lukea viestinä Venäjälle siitä, että Ahvenanmaan saaret ovat vapaasti otettavissa, koska Suomi ei voi puolustaa niitä. Ennen kaikkea Venäjää ohjastetaan tässä siitä, että kahden Ahvenanmaan saaren valtaaminen antaisi hyvät välineet kontrolloida Suomea, Ruotsia ja Viroa sekä tietysti NATO:a.

Toisaalta UPI:n skenaarion voi myös lukea eräänlaiseksi hätähuudoksi eli paniikinomaiseksi kehotukseksi NATO:lle ja Yhdysvalloille ottaa haltuun ehkä juuri ne kaksi Ahvenanmaan saarta, jotta Venäjä ei ottaisi niitä haltuunsa ensiksi. Onhan kysymyksessä niinkin suuri asia kuin Viron puolustus, ja Viro on sentään Yhdysvaltain liittolainen ja NATO-maa.

Herää kysymys: onko Suomen puolustus todellakin niin heikko, että Ahvenanmaan saaret ovat otettavissa? Tätä mietitään tietysti niin Suomessa kuin Venäjälläkin ja etenkin NATO:ssa.

Joka tapauksessa UPI:n skenaarion ja sen julkistamisen tarkoitus on lietsoa asiaa koskevaa epätietoisuutta ja ennen muuta epäluottamusta Suomen puolustusta kohtaan. Kun näkemys on naamioitu tieteelliseksi -- eduskunnan yhteydessä toimivan tieteellisen tutkimuslaitoksen skenaarioksi -- voimme siirtyä arvioimaan asiaa rikoslain kannalta.

Jos pidämme UPI:n skenaariota maanpetoksellisena, sitä voi lähestyä kahdesta näkökulmasta: joko siinä esitetty seknaario Suomen ja Ahvenanmaan olemattomasta maanpuolustuksesta on valhetta tai sitten se on totta. Molemmissa tapauksissa mainitun skenaarion julkistaminen voi olla rikos.

Jos UPI:n skenaarion tiedot Suomen ja Ahvenanmaan puolustuksen olemattomuudesta ja kahden Ahvenanmaan saaren valtaamisen antamista mahdollisuuksista ovat totta, kuten skenaariossa annetaan ymmärtää, ne väitteet vahingoittavat Suomen maanpuolustusta. Kyseeseen voisi siis tulla Suomen rikoslain tarkoittama vakoilu, joka tarkoittaa tiedon hankkimista ja myös julkistamista Suomen maanpuolustusta koskevasta asiasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle. Rikoslain mukaan vakoilua on myös tiedon julkistaminen.

UPI:n skenaariossa ei tietenkään kerrota, minkä kahden Ahvenanmaan saaren vaivattomalla valtaamisella voitaisiin kontrolloida Suomen, Ruotsin ja Viron maanpuolustusta, mutta asiaa voi varmasti kysyä Charlylta itseltään, ovathan hänen yhteystietonsa skenaarion yhteydessä kaikkien näkyvillä.

Toinen vaihtoehto on lähteä siitä, että UPI:n skenaario on disinformaatiota eli väite Suomen maanpuolustuksen olemattomuudesta on valheellinen eli perätön. Tämä vaihtoehto onkin paljon todennäköisempi. Vaikka UPI:n skenaariossa hyvin vakuuttavasti esitetään, että Suomella ei olisi mitään kykyä yksin puolustaa Ahvenanmaata Venäjän jo suunnitelmissa olevaa hyökkäystä vastaan, väitteen voi toki myös kiistää. Tässä tapauksessa kysymykseen voisi tulla rikoslain tarkoittama sotaan yllyttäminen, koska UPI:n skenaarion julkistamisessa on mahdollisesti syyllistytty kansainvälisen poliittisen kriisin aikana julkiseen Suomea sotilaallisesti uhkaavaan kehotukseen, joka -- kuten rikoslaissa sanotaan -- "järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta".

Joka tapauksessa UPI:n skenaarion tarkoituksenahan on vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen siten, että luottamus Suomen puolustukseen horjuu, Venäjän pelko kasvaa ja halukkuus liittoutua NATO:on vahvistuu.

Kysymyksessä on siis enemmän kuin vain "tutkijan mielipide" -- päin vastoin, kysymyksessä mitä ilmeisimmin on Suomen sotilaallista turvallisuutta vaarantava disinformaatio. Sitä levittävät tunnetusti amerikkalais- ja NATO-mielinen Sanoma-konserni ja Ulkopoliittinen instituutti (UPI), joiden toiminnan pääsisältö tuntuu siis olevan Venäjää ja Suomen puolustusta panettelevan maanpetoksellisen disinformaation levittäminen.

Mutta tässä vielä hyvä kysymys: Jos Suomi ja Ahvenanmaan saaret ovat vaarassa, miksi asia pitää ilmoittaa julkisesti? Miksi UPI ei esimerkiksi olisi tyytynyt luottamukselliseen raporttiin, jotta Suomen puolustuksen suuria puutteita ei paljastettaisi koko maailmalle? Miksi UPI on halunnut skenaariossaan ilmoittaa koko maailmalle, että Suomi ei kykene puolustamaan aluettaan?

Venäjähän otti haltuunsa Krimin tilanteessa, jossa USA ja NATO olisivat muussa tapauksessa tehneet sen hyvin pian. Tästä alkoi myös kansainvälinen poliittinen kriisi. Haluaako UPI nyt, että USA ja NATO ottaisivat Ahvenanmaan haltuunsa ennen kuin Venäjä (UPI:n mukaan) tekee sen?