Thursday, December 20, 2012

Pertti Salolaisen antisemistinen lausunto syyttäjän tutkintaan


Valtakunnansyyttäjänvirasto joutuu tutkimaan Pertti Salolaisen antisemitistisen lausunnon. Salolainen väitti 30.11.2012 suorassa tv-lähetyksessä, että Yhdysvaltain juutalaisväestöllä on "rahat ja media käsissä". Salolaisen mukaan tämä "surkea totuus" estää moraalisesti oikean näkemyksen Palestiinan tilanteesta.

Salolaisen näkemys on tyypillinen antisemitistinen salaliittoteoria pahoista juutalaisista, jotka salaa kontrolloivat kaikkea.

Tosiasiassa Salolaisen lausunto on valhetta. Rahat ja media eivät ole juutalaisväestön käsissä Yhdysvalloissa eivätkä missään muuallakaan. Lausunnollaan Salolainen kuitenkin lietsoo antisemitististä hysteriaa.

Salolaisen lausuma on tyypillistä B-luokan poliitikon vessanseinäkirjoittelua. Hän on saanut tukea lähinnä saman luokan poliitikoilta. Ongelma on siinä, että Salolainen tuli pilanneeksi Suomen maineen. Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Mark Weitzman ja Helsingin juutalaisen seurakunnan entinen puheenjohtaja Gideon Bolotowsky syyttivät Salolaista antisemitismistä. Bolotowsky jopa vertasi Salolaisen näkemyksiä rikolliseen antisemitistiseen propagandaan, "Siionin viisaiden pöytäkirjoihin" ja Hitlerin "Mein Kampfiin".

Antifasistiset ihmisoikeusjärjestöt ovat tänään pyytäneet Suomen poliisin ylijohtoa ja valtakunnansyytäjänvirastoa antamaan Salolaisen lausunnolle oikeudellisen arvion. Pahimmillaan Salolainen voi saada tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Joka tapauksessa oikeusviranomaiset joutuvat arvioimaan, vastaako Salolaisen lausuma rikoksen tunnusmerkistöä.

Pahinta asiassa on Salolaisen oma käytös. Sen sijaan että hän pyytäisi julkisesti anteeksi, hän on alkanut syyttää kriitikoitaan Neuvostoliiton kannattajiksi. Ilmeisesti Salolaisen mielestä myös Neuvostoliittoa hallitsi hänen tarkoittamansa juutalainen salaliitto.

Salolaisen toiminta on erittäin vaarallista. Hän on onnistunut siirtämään myös julkista keskustelua suuntaan, jossa antisemitistiset lausunnot hyväksytään harmittomina. Suurempana ongelmana on se, että Suomessa ei vieläkään ole tehty kunnollista selvitystä Suomen ja Hitlerin Saksan läheisestä liittosuhteesta toisen maailmansodan aikana. Puuttuva de-natsifikaatio on eräänä syynä myös Salolaisen käytökselle.

Koskaan ei ole liian myöhäistä. Suomen de-natsifikaatio on aloitettava Salolaisesta.

Oikein hauskaa ja lämmintä joulua kaikille.

Wednesday, December 19, 2012

Suomi on ihmisoikeuksien kehitysmaa, Venäjän ulkoministeriön uusi ihmisoikeusraportti kertoo

Venäjän ulkoministeriö on joulukuussa 2012 julkistanut uuden laajan raportin ihmisoikeuksien toteutumisesta Euroopan Unionin alueella. Suomen tilannetta käsitellään raportissa perusteellisesti. Venäjän mukaan Suomessa loukataan laajasti monia perustavia ihmisoikeuksia ja Suomen lainsäädäntö on ihmisoikeuksien toteutumisen osalta puutteellinen. YK:n lapsen oikeuksien komitean ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean raportit ovat jo vuosia moittineet Suomea järjestelmällisesti ihmisoikeuksien loukkaamisesta, mutta Suomi ei ole tehnyt mitään asioiden korjaamiseksi. Erityisenä Suomen ongelmana mainitaan huostaanottojen valtava määrä ja suomalaisten sosiaalityöntekijöiden olematon ammattitaito, kymmenet perheisiin kohdistuneet joukkomurhat ja koulukiusaaminen. Lastensuojelun kohdalla Suomi vetoaa ”viranomaisten vaitiolovelvollisuuteen” estääkseen vakavien ihmisoikeusloukkausten käsittelyn. Suomi ei tilastoi ollenkaan väestönsä etnistä rakennetta, joten sen oikeuksia ei voida kunnolla valvoa. Suomen erikoisuus on venäläisten törkeä syrjintä lähes kaikilla elämänalueilla. Tästä on todisteena se, että Suomessa asuvista venäläisistä ennätysmäärä eli 27 prosenttia on viimeisen vuoden aikana kokenut joutuneensa syrjityksi. Luku on jopa suurempi kuin Virossa tai Latviassa. 

”Vaikka EU ja sen jäsenmaat perinteisesti ilmoittavat sitoumuksensa ihmisoikeuksien suojelemiseen ja edistämiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, tällä alueella tilanne EU:ssa on kaukana täydellisestä”, Venäjän ulkoministeriön tuoreen ihmisoikeusraportin johdannossa sanotaan. EU:ssa tyypillisiä ovat seuraavat ihmisoikeusongelmat: muukalaisvihan nopea kasvu, rasismi, uusnatsismi ja väkivaltainen kiihkonationalismi, poliisin virkarikokset, CIA-salavankilat, lastensuojelun puuttuminen, yksityisyyden loukkaukset, sananvapauden puuttuminen sekä vähemmistöjen, vankien ja mielisairaiden ihmisoikeuksien loukkaaminen jne. jne.

Raportin mukaan EU:ssa ei ole mitään riittäviä viranomaisia tai instituutioita ongelmien korjaamiseksi.  EU ei reagoi ihmisoikeusloukkauksiin millään tavalla. Tämä on selvässä ristiriidassa sen kanssa, että EU pyrkii jonkinlaiseen mallikelpoisuuteen ihmisoikeusasioissa. Venäjä on valmis rakentavaan vuoropuheluun EU:n kanssa ihmisoikeuskysymyksissä, edellyttäen että EU hylkää ylimielisyytensä ja kykenee tasavertaiseen kanssakäymiseen EU:n ja Venäjän strategisen kumppanuuden puitteissa.

Suomen osalta Venäjän ulkoministeriön tuoreessa ihmisoikeusraportissa todetaan, että Suomessa oikeudellinen sääntely monen tärkeän ihmisoikeuden osalta ei ole riittävän selvästi määritelty.

Monet tahot ovat esittäneet vahvan huolensa rasismin ja muukalaisvihan kasvuun Suomessa. Poliisin rekisteröimien viharikosten määrä on kasvanut, raportissa sanotaan. Rasistinen vihakirjoittelu Internetissä kasvaa, erityistä huomiota keväällä 2012 herätti Lieksassa toiminut rasistinen Facebook-viharyhmä, raportti kertoo.

Vuosien 2011–2012 aikana perussuomalaisten kansanedustajat ovat esittäneet julkisesti useita loukkaavia lausuntoja etnisiä ja muita vähemmistöjä kohtaan, raportti mainitsee.

YK:n rasismin vastaisen komitean mukaan Suomessa ei ole minkäänlaista tilastotietoa väestön etnisestä koostumuksesta, mikä estää eri väestöryhmien kulttuuristen, taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten yms. oikeuksien objektiivisen tarkastelun, raportti toteaa. Erityisesti tämä koskee saamelaisia, etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia.

Erityisesti mustalaiset eli romanit ovat laajamittaisen sisäisen syrjinnän kohteita, heidät on suljettu yhteiskunnan ulkopuolelle ja heihin kohdistuu rakenteellista syrjintää, Venäjän ihmisoikeusraportti kertoo. Saamelaisilla ei ole oikeutta saada palveluksia omalla kielellään ja heillä on vähäiset mahdollisuudet osallistua omia alueitaan koskevaan päätöksentekoon.

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan haavoittuvien etnisten ryhmien, erityisesti romanien, saamelaisten ja maahanmuuttajien lapsiin kohdistuu Suomessa koulukiusaamista ja heitä syrjitään monilla tavoin suomalaisissa kouluissa, Venäjän ulkoministeriön raportti kertoo.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on useita kertoja kiinnittänyt huomioita oikeusjuttujen pitkiin käsittelyaikoihin Suomessa, mutta Suomi ei ole noudattanut ihmisoikeussopimuksia miltään osin. Pikkurikoksiin syyllistyneiden oikeusturvassa on vakavia puutteita: heille ei sallita riittävää oikeusapua eikä prosessi useinkaan ole oikeudenmukainen, Venäjän ulkoministeriön ihmisoikeusraportti kertoo.

Suomen erityisenä ongelmana ovat perheisiin kohdistuneet joukkomurhat. Venäjän ihmisoikeusraportin mukaan tapauksia on ollut 2000-luvulla noin 30. Naisiin ja lapsiin kohdistuvat väkivaltarikokset ovat muutoinkin kasvussa. Suomessa henkirikollisuus on EU:ssa poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Raportti pitää myös huostaanottojen lasten suurta määrää Suomessa vakavana ihmisoikeusloukkauksena. Vuonna 2010 erään valitettavan epäluotettavan tilaston mukaan Suomessa olisi ollut kodin ulkopuolelle sijoitettuna yli 17 000 lasta. Ongelmaperheitä ei juurikaan tueta, jotta huostaanotot voitaisiin estää. Suomessa ongelmana ovat lisäksi sosiaalityöntekijät, joiden ammattitaito ja koulutus ovat usein ala-arvoisia. Suurimpien vähemmistöryhmien kieliä puhuvia sosiaalityöntekijöitä ei tietenkään ole. Huostaanottolaitoksia kuten lastenkoteja ei valvo Suomessa kukaan, eikä vanhemmiltaan riistetyillä lapsilla ole juurikaan todellisia mahdollisuuksia valittaa tuomioistuimeen, Venäjän ulkoministeriön ihmisoikeusraportti kertoo.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kiinnittänyt huomiota huostaanottotapausten poikkeuksellisen pitkiin käsittelyaikoihin sekä lapsien kuulematta jättämiseen suomalaisissa tuomioistuimissa. Suomi ei ole miltään osin kiinnittänyt huomiota YK:n lapsen oikeuksien komitean huomautuksiin tältä tai muiltakaan osin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat panneet merkille vankiloiden, sairaaloiden, vanhainkotien yms. sisäisten sääntöjen ja kurinpitomenettelyjen mielivaltaisuuden. YK:n kidutuksen vastainen komitea on moittinut Suomea ihmisoikeusloukkauksista tahdonvastaisessa mielenterveyshoidossa. Suomi ei ole reagoinut moitteisiin millään tavalla, joten ihmisoikeusloukkaukset saavat jatkua.

Venäläisiin Suomessa kohdistuu vakavampaa syrjintää kuin muihin vähemmistöihin, Venäjän ulkoministeriön raportti kertoo. Venäläiset tekevät vähemmistövaltuutetulle eniten kanteluita heti romanien jälkeen. Venäläisiin kohdistuu myös rasistisesti motivoituneita väkivaltaisia hyökkäyksiä.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Nils Muiznieks huomautti syyskuussa 2012, että venäläiset ovat romanien ja somalien rinnalla todennäköisimmät rasismin ja muukalaisvihan uhrit Suomessa. Romanien kohteluun oli kiinnitetty huomiota, mutta venäläisten ja somalien oikeuksien polkeminen ei kiinnosta Suomen viranomaisia.

Suomessa ei ole mitään toimivaa mekanismia venäläisten ja viranomaisten välillä ongelmien havaitsemiseksi ja torjumiseksi, Venäjän ihmisoikeusraportti kertoo.

Kyselytutkimusten mukaan Suomessa asuneista venäläisistä 27 prosenttia koki tulleensa syrjityksi viimeisen vuoden aikana, joten Suomessa venäläisiin kohdistuu jopa enemmän syrjintää kuin Baltian maissa.

Jos hakijalla on venäläinen nimi, työhaastatteluun pääseminen on kaksi kertaa vaikeampaa kuin suomalaisella. Venäläisten työttömyys onkin noin kaksi kertaa suurempaa kuin suomalaisten, raportissa sanotaan.

Erityisen suuri huolenaihe ovat lasten huostaanotot venäläisistä perheistä. Niistä on tullut jo suoranainen vitsaus, raportti kertoo.

Raportti mainitsee erikseen venäläisen pikkupojan Anton Salosen, joka siepattiin Venäjällä laittomasti ja salakuljetettiin keväällä 2009 Suomeen käyttämällä hyväksi Suomen Pietarin konsulaatin työntekijän diplomaattista koskemattomuutta, sekä venäläisen äidin Anastasija Zavgorodnjajan, jonka neljä lasta otettiin huostaan syksyllä 2012, mukaan luettuna vain viikon ikäinen vastasyntynyt.

Raportin mukaan huolestuneisuutta herättää myös se tapa, jolla suomalainen osapuoli käsittelee Venäjän avunpyyntöjä huostaanottotapauksissa. Suomi vetoaa ”vaitiolovelvollisuuteen” estääkseen ihmisoikeusloukkausten käsittelyn tai vetoaa täysin virheellisin perustein Haagin sopimuksiin.

JOHAN BÄCKMAN, 040 503 5474

Lähde:
http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/2012.12.06_Report%20on%20human%20rights%20situation%20in%20the%20EU.pdf

Thursday, December 6, 2012

Фальсификация истории второй мировой войны в Финляндии

Фальсификация истории второй мировой войны в Финляндии

Йохан БЕКМАН

Доклад на научной конференции «Россия и Финляндия. История взаимоотношений и противостояний: проблемы идентичности в истории». Государственный историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала», 29. сентября 2012 г.

Осенью 2012-ого я сидел в поезде «Аллегро» на пути в Петербург. В одном вагоне со мной сидели два финна, видимо историки-ученые, которые не стеснялись высказывать свои мнения всем другим пассажирам. Один из мужчин повторил несколько раз своё мнение о том, что «русские не умеют изучать историю». Я подумал, почему я снова должен выслушивать такие заявления в 2012-ом году, в поезде между Хельсинки и Санкт-Петербургом, в известном «Аллегро», который символизирует высокий уровень российско-финских отношений.

Одна из самых интересных национальных историографий – это историография Финляндии о второй мировой войне. Виртуозный характер фактологических искажений, фальсификации исторических событий и контекстуальное фальсифицирование, а также постоянная лжеадвокатская спекуляция вокруг практически всех фактов и событий – всё это как псевдонаучная историография Финляндии имеет крайне интересные психологические функции, функцию психологии масс, и значение для изучения политической психологии.

Первоочередная цель искажений истории второй мировой войны в Финляндии – это успокоить народ, не дать людям сделать неправильные выводы о том, почему и какой ценой Финляндия проиграла войны как союзник нацисткой Германии. Главная цель искажений: заставить финский народ верить, что Россия и русские – вечные враги Финляндии, которые всегда пытались «оккупировать» и уничтожать Финляндию, что у Финляндии никаких отношений с нацисткой Германией не было в ходе войны (немцы только немножко «помогали»), что никакого национализма, фашистских движений и организаций в Финляндии не было. Такая искаженная мифология действует до сих пор, в т. ч. в финских школьных учебниках истории. Кафедры истории финских вузов, конечно, мастера в обучении технологий этих искажений.

Цель также одновременно, и достаточно хитро, скрывать тот факт, что в Финляндии действовало широкомасштабное антифашистское движение противостояния. Значит, если в Финляндии нет фашизма, если финны не союзники нацистов, если русские только опасные «оккупанты» – тогда никакое движение сопротивления, конечно, не нужно. Весь финский народ якобы един против «рюсса» (т.н. оскорбительное слово для русских в финской националистической и фашисткой пропаганде).

Практически речь идет о предупреждении денацификации Финляндии. Это одна из главных функций фальсификации истории второй мировой войны в Финляндии. Важно искажать историю путем обмана, что в Финляндии нет и не было никаких нацистских или фашистских движений, Финляндия не была союзником нацисткой Германии – поэтому, в Финляндии никакой денацификации не нужно.

Характерно для финской фальсификации то, что каждый факт фальсифицируется по одной схеме: Сталин или русские планировали «оккупировать» Финляндию и уничтожить нацию, Финляндия всегда была одна, финны принимали только правильные решения, русские всегда неправильные, аморальные и т.д. В этих целях, известный финский псевдоисторик Охто Маннинен даже опубликовал книгу, «исследование», под названием «Как оккупировать Финляндию: оперативные планы красной армии 1939–1944» (2008), якобы как доказательство сталинских «планов» уничтожения финского народа и нации[1].

Таким образом, фальсификацию истории второй мировой войны в Финляндии можно, прежде всего, определить как информационную и психологическую войну против собственного народа. Как результат, весь финский народ практически всё время живет в состоянии военного психоза. Эту паранойю легко заметить в финских СМИ, которые регулярно передают крайне искаженные материалы по поводу военной истории Финляндии, финляндско-российских отношений и внутренней ситуации в России.

Миф об оккупации

Главный миф финской историографии второй мировой войны – это миф об оккупации, о том, что изначальная цель Сталина была якобы завоевать всю Финляндию, «оккупировать» страну, уничтожить весь финский народ. Такой миф дает много возможностей финским псевдоисторикам оправдать решения и действия финских властей в военные годы.

Миф об оккупации, конечно, во многом связан с бывшими прибалтийскими государствами, которые на самом деле якобы были «оккупированы» летом 1940-ого. Поэтому в Финляндии часто говорят о том, что воевать (даже с Гитлером) против СССР было правильно, поскольку иначе Финляндию бы ждала судьба Прибалтийских государств. С этим также связана грубая фальшивка псевдоисторика Киммо Рентола о том, что Сталин планировал расстрелять в Катынском лесу 30 000 финнов (несмотря на то, что не один документ не поддерживает такого бреда). Хотя в пропаганде об оккупации, самое главное, это конечно версия того, что пакт Молотова-Риббентропа якобы определял всю европейскую историю. Поэтому, Прибалтику и Финляндию якобы ждала одна общая судьба: советская оккупация!

Например, если придется признать факт союзничества Финляндии с нацисткой Германией, финские псевдоисторики всегда подчеркивают то, что это было, по крайне мере, личное решение президента Рюти летом 1944-ого, и главное событие этого союзничества - поддержка немецких ВВС летом 1944-ого против массового наступления советских войск (попытка «оккупировать» страну) на Карельском перешейке. О широкомасштабном сотрудничестве немецкого и финского флота, пехоты, разведки, авиации, о наличии на территории Финляндии десятков аэродромов немецких воздушных сил для операций против Ленинграда и Карелии часто умалчивают, потому что эти факты не поддерживают мифа об оккупации.

В финской историографии регулярно говорят о «массовом наступлении летом 1944-ого», для того чтобы доказать финнам, что в войне виноват Советский Союз, который напал на Финляндию. Но в финской историографии, конечно, молчат о том, что Финляндия с 1920-х до 1940-х годов была крайне агрессивным соседом, которая сама несколько раз устраивала нападения на территорию советской России и Карелии.

Один характерный и свежий пример. Крайне русофобская главная газета Финляндии «Хельсингин Саномат» спросила в сентябре 2012-ого года у своих читателей: «Когда Финляндия имела больше всего независимости?» Один из ответов, опубликованных в газете, крайне интересный. Некий Матти Пюстюнен из города Эспоо ответил коротко: «Исторически мы были больше всего независимыми, и одинокими, в военные годы 1939-1944.»[2] Мнение Матти Пюстюнена, конечно, грубая фальсификация фактов – Финляндия на самом деле не была «одна» во время второй мировой войны, наоборот – она, возможно, была самым важным союзником нацистской Германии, – и не только Германии, а также и Италии, – также возможно самым верным союзником нацистов и фашистов. Цели в войне были общие: уничтожение Ленинграда и СССР, массовое уничтожение «низших рас» – русских, евреев.

Один показательный пример: известный финский псевдоисторик Киммо Рентола (профессор университета г. Турку, также сотрудник полиции безопасности Финляндии) опубликовал в 2003-ом году материал о причинах того, почему польские офицеры были расстреляны в Катынском лесу[3]. Объяснение Рентолы крайне удивительное: у Берии и Сталина якобы было намерение расстрелять в Катыне не поляков, а 30 000 финских офицеров, для которых надо было «освободить место» путем убийства соответствующего числа польских офицеров. Но когда финны неожиданно «победили» в зимней войне (так именно пишет псевдоисторик Рентола), оказалось, что польских офицеров убивать уже было необязательно. Хотя, пишет Рентола, Сталин настолько разозлился из-за победы финнов, что все равно решил убить поляков. Таким образом, по интерпретации Рентола, причина катынской трагедии – это победа финнов в зимней войне! Надо добавить, что никаких доказательств своим утверждениям относительно планирования убить 30 000 финнов в Катыни, или о намерениях Сталина, Рентола не привёл. Но все равно он занимается не только патологическим искажением истории, но и грубым издевательством над чувствами польских семей, которые в этой трагедии потеряли своих родственников. Кстати, именно Рентола стал сотрудником полиции безопасности Финляндии по проектам фальсифицирования финской истории в интересах спецслужб. Используется ли грубое фальсифицирование Катынской трагедии в интересах финских правоохранительных органов, нам, конечно, неизвестно.

Во многом, финская историография второй мировой – это повторение выступления защиты президента Ристо Рюти на процессе против финских военных преступников в Хельсинки в 1945–1946 гг. Именно тогда Рюти настойчиво повторял клише, что Финляндия была одна, что Сталин намеривался оккупировать Финляндию, что союз с Гитлером был вынужденным как единственный выход для финнов и т.д.

Особенность исторической фальсификации Финляндии в том, что история уже фальсифицируется в ходе событий. Итак, 25.–26. июня 1941-ого широкомасштабная операция советской авиации против немецких аэродромов и других военнх объектов на территории Финляндии финны фальсифицировали как неожиданное и неоправданное наступление против мирных жителей, женщин и детей. Именно так говорил президент Ристо Рюти в известном радиовыступлении, прекрасно зная, что Финляндия была в союзе с Гитлером. В том же самом радиовыступлении Рюти назвал Гитлера «гениальным вождём».

Во многом историография второй мировой войны в Финляндии – это всего лишь повторение военной пропаганды военных времен. Финляндия, конечно, уже тогда пыталась подчеркнуть «независимую» роль своей кампании рядом с Гитлером, конечно, в первую очередь для того, чтобы финские фронтовики не поняли того, что они воевали за Гитлера и пролили кровь за интересы Германии (именно такими словами оценивал ситуацию сам бывший президент Рюти после войны).

«Выстрелы Майнила»

Есть и другие примеры того, как финны фальсифицировали историю уже в ходе событий истории: известные «выстрелы Майнила» («Майнилан лаукауксет»), о которых информировало радио Москвы 26.11.1939. Согласно данным советской радиопередачи, советские пограничники заметили со стороны финнов семь выстрелов, которые попали на территорию СССР. Финские власти моментально решили сфабриковать дело против советского руководства о том, что советская артиллерия около границы с Финляндией якобы стреляла в собственных пограничников, чтобы иметь повод для нападения на Финляндию. В этих целях, в финском генштабе ночью собрали «показания» финских пограничников, которые заявили, что они якобы «видели» с территории Финляндии, как советская артиллерия стреляла в своих на территории СССР. Показания противоречивые. Хотя на самом деле, никаких «выстрелов Майнила» не было.[4] Но до сих пор, придуманная история «выстрелов Майнила» является главным событием придуманной и фальсифицированной истории т.н. «зимней войны».

Но это не все. Известный финский псевдоисторик Охто Маннинен в начале 1990-х годов заявил, что он якобы «нашел» доказательство «выстрелов Майнила» в российских архивах. Результаты данных «исследований» опубликованы в 1994-м г. По материалам Маннинена, есть записи о зимней войне, где написано слово «расстрел». Это, по мнению Маннинена, является доказательством «планов» советского руководства относительно «выстрелов Майнила». Других доказательств, кроме слова «расстрел» в одном документе, известный финский профессор Маннинен (пока) не нашел.[5]

В вопросе о «зимней войне», также популярно среди финских псевдоисториков распространять мнение о том, что Лига Наций якобы законно лишила СССР членства в этой организации, после нападении СССР на Финляндию в ноябре 1939-ого года. Эта версия для финских псевдоисториков является якобы доказательством того, что Финляндия ни в чем не виновата. Хотя на самом деле, как известно, решение Лиги Наций об исключении СССР было сделано неправомерно и не имело законную силу.

Также в Финляндии популярно среди псевдоисториков говорить о том, что т.н. Терийоское правительство, т.е. финское народное правительство на Карельском перешейке во время «зимней войны», было доказательством того, что СССР намеревался оккупировать Финляндию. На самом деле, здесь опять финские псевдоисторики хотят скрыть тот факт, что финны сами планировали уже во время «зимней войны» создать в Реболы русское народное правительство, под руководством Троцкого или Керенского, и даже планировали там же создать русскую народную армию (типа предшественника Власовской армии).

Таким образом, любой выбор тематики финских псевдоисториков, всегда надо оценивать как попытку фальсифицировать историю, скрыть особо важные факты и события военных времен.

«Яткосота»

Конечно, в фальсификации истории путем концептуальной манипуляции, финны просто великие мастера. Есть, например, понятие «война-продолжение» (по-фински «яткосота») период 19411944 гг., т.е. участие Финляндии в операции Барбаросса в качестве союзника нацисткой Германии. Ведь для финнов это всего лишь «продолжение» чего-то, хотя «Барбаросса» является уникальным событием в военной истории. Хотя не совсем понятно, «продолжением» чего может быть эта война: некоторые финские псевдоисторики считают, что «Барбаросса» является продолжением «зимней войны» 19391940 гг., двустороннего военного конфликта, длившегося, кстати, всего лишь 105 дней.

Использование термина «яткосота» (война-продолжение) является, конечно, самым хорошим доказательством того, что автор фальсифицирует историю. К сожалению, по данным национальной библиографии Финляндии, в стране опубликовано 2.143 работ о «яткосота», а про «талвисота» (т.е. о зимней войне) только 1.761 работ.[6]

Надо сказать, что использование термина «яткосота» к сожалению, также свидетельствует о том, что автор поддерживает нацизм ведь сам термин «яткосота» существует для того, чтобы оправдать и поддержать операцию «Барбаросса». Таким образом, читатель должен быть внимателен, поскольку все труды, использующие этот термин («яткосота»), отражают крайне враждебную русофобскую идеологию, неонацизма и экстремизма. Слово «яткосота» это информационное оружие, военная угроза против России.

Но «яткосота» это далеко не все. У финнов есть еще другие ложные термины для того, чтобы путать причины и сущность этой войны. Есть термин «отдельная война» (по-фински «эриллиссота»), также период 19411944 гг., для того, чтобы рассказать людям, что Финляндия якобы никакого отношения к немцам не имела, а воевала «одна». Смысл терминов «яткосота» и «эриллиссота» это, конечно, оправдание военной агрессии Финляндии вместе с Германией против СССР, а также оправдание самого плана «Барбаросса». Таким образом, эти термины можно и в настоящее время классифицировать как своего рода военную угрозу против России.

Печально известный пример выступление президента Финляндии Тарьи Халонен в Институте внешней политики Парижа в 2005-м г. Халонен заявила, что для финнов, вторая мировая война была «отдельной войной» против СССР, и после войны Финляндия якобы «сохранила» независимость и демократию. Российский МИД отреагировал четко и решительно, напомнив о Парижском мирном договоре, где ясно определено преступное союзничество Финляндии с нацисткой Германией, а также роль Финляндии в войне.[7]

Финны в принципе готовы к тому, чтобы признать тот факт, что Финляндия вместе с Германией действительно напали на СССР летом 1941-ого. Но для этой ситуации, у них существует специальная ложная концептуальная манипуляция, разделение «яткосота» на три части. Поэтому, они говорят о «фазе наступления» летом 1941-ого, но затем очень скоро появилась уже якобы оборонительная «фаза позиционной войны», и летом 1944-ого, «фаза отступления», которая уже якобы свидетельствует о сталинской агрессии, намерении «оккупировать» Финляндию (по Маннинену) и т.д. Кстати, в печально известном финском «романе» о войне «Неизвестный солдат» эти три фазы якобы очень хорошо отражены. Поэтому книгу даже рекомендуют школьникам.

Характерно для исследований «зимней войны» 19391940 гг. то, что ее исследование практически запрещено. Главное, что причины и фон этой войны являются для финнов закрытой информацией. Главный фигурант в этом деле, естественно, министр иностранных дел Финляндии в 1938–1939 гг. Эльяс Эркко, архивы которого закрыты. (Интересно, что финны всегда протестуют по поводу закрытых московских архивов, но никогда по поводу архивов Эркко, хотя на самом деле, говорить о закрытых московских архивах очень выгодно ленивым финским псевдоисторикам.) Есть мнение о том, что на переговорах между нашими странами до зимней войны, личная позиция и поведение Эркко немало повлияли на ситуацию. Он, например, отказался от всех конструктивных предложений советского руководства (для него все это было якобы всего лишь попыткой «оккупировать» Финляндию, разумеется). Логично, что после зимней войны, архивы Эркко всегда были закрыты, и никто не получил разрешение на их исследование. В обиходе, правда, появился весьма интересный термин для зимней войны, «война Эркко» (по-фински «Эркон сота»), как будто он каким-то образом лично был инициатором этой войны. Не секрет, что Эркко и его сын Аатос были также главными акционерами русофобской газеты «Хельсингин Саномат», которая как раз агрессивно распространяет антироссийскую пропаганду, в т. ч. и грубейшую фальсификацию истории, особенно, что касается «войны Эркко». Какое-то исследование всё-таки надо было сделать о жизни Эльяса Эркко, в стиле биографии, и для этого архивы были частично открыты. Хотя крайне характерен для финской историографии второй мировой войны тот факт, что с архивами Эльяса Эркко мог работать, получая финансирование естественно от самого Эркко, не кто иной, как только тот же самый Охто Маннинен, которого мы, к сожалению, неоднократно упоминали. Появилась работа о жизни Эркко, где, разумеется, написано, что зимняя война была необходимостью, потому что русские пытались оккупировать Финляндию, и т.д.[8]

Туманный занавес

Главная цель финской фальсификации военной истории это отрицание союзничества с Гитлером, и таким образом, отрицание ответственности Финляндии в войне, что зафиксировано в Парижском мирном договоре. Достаточно интересным образом, например, охарактеризовал ситуацию т.н. исследовательский проект министра юстиции Туйи Бракс в 2010-ом году относительно вопроса реабилитации финских военных преступников, осужденных в хельсинском процессе 19451946 гг. Рабочая группа министра Бракс, в принципе, признала союзничество Финляндии с Гитлером, но добавила, что «Финляндия была de facto союзником Германии», значит «de jure» Финляндия не была союзником. Это означает, что финский минюст считает, что никакую ответственность Финляндия в войне не несет, потому что доказательств нет. Поэтому также легитимно, по версии финского минюста, заявить, что никакого союзничества не было.[9]

Важно заметить, что вся эта лжеадвокатская спекуляция вокруг союзничества Финляндии с нацисткой Германией – это туманный занавес, покрывающий настоящие юридические проблемы и преступления финского руководства во время второй мировой войны, например: провокации и отказ от конструктивных переговоров накануне «войны Эркко», массовые депортации евреев, военнопленных и финских политических заключенных в концлагеря (в т. ч. и в Освенцим), геноцид мирного населения в финских концлагерях на территории советской Карелии, массовое уничтожение советских военнопленных, участие в блокаде Ленинграда, политическое преследование демократических и антифашистских движений сопротивления, эксплуатация узников концлагерей (в т. ч. поляков при строительстве дорог в Лапландии) и т.д. Как это связано со словами финского президента Халонен о том, что Финляндия якобы «защитила демократию, когда СССР пытался дважды оккупировать ее», стоит подумать.

Мастер Йокисипиля

Существует еще одна интересная версия фальсификации истории союзничества Финляндии с нацисткой Германией это версия того, что Финляндия якобы «отказалась» от союзничества с нацистами. Т.е. Германия якобы предлагала финнам вступить в союз, но финны («демократы») отказались. Мастер этих искажений относительно молодой историк Маркку Йокисипиля из университета Турку. Йокисипиля в 1990-х опубликовал статью под названием «Противодействия Финляндии немецким предложениям договора о союзничестве в 1943-ом году»[10]. Значит, идея именно доказать, что Финляндия не только вела отдельную, «независимую» войну, а даже противостояла попыткам немцев заключить союз. Значит, Финляндия воевала одновременно против СССР и нацисткой Германии! У Йокисипиля в 2004-ом году вышла докторская диссертация с весьма типичным для финнов названием «Братья по оружию или союзники?»[11] Т.е. еще в 2004-ом году этот молодой «ученый» поставил под сомнение статус союзничества Финляндии с нацисткой Германией.

Также у Йокисипиля, и у многих других финских псевдоисториков, часто появляется лживая версия о том, что союзничество Финляндии с Германией, если это вообще было, является «личным делом» президента Рюти, который выслал Гитлеру письмо летом 1944-ого по поводу поддержки немецких ВВС против СССР на Карельском перешейке. Это письмо является якобы единственным «договором» союзничества. Таким образом, финские псевдоисторики готовы предать даже своего президента, известного фаната Гитлера, оккультиста Ристо Рюти, который достаточно откровенно выразил свое подобострастное отношение к Гитлеру в радиовыступлении в конце июня 1941-ого.

Весьма проблематично для финских псевдоисториков, это конечно, радиовыступление самого Гитлера 22. июня 1941-ого года, где он сказал, что финские войска наступают рядом с гитлеровскими и в союзе с нацистской Германией. Финские псевдоисторики считают, что это было крайне «проблематично», и финны пытались даже скрывать слова Гитлера от народа. Хотя весьма интересно, что радиовыступление Гитлера был опубликовано в газете «Хельсингин Саномат», уже в тот же самый день в финском переводе[12]. Значит, его перевели заранее. Но весьма удивительно то, что финны даже отрицают слова Гитлера, которые они сами опубликовали.

Идеологические предрассудки псевдоисторика Йокисипиля крайне интересны и отражают мышление молодого поколения. Йокисипиля считает, что «талвисота» и «яткосота» всего лишь «обоснованные оборонительные боевые действия против агрессии СССР». Для Йокисипиля «талвисота» «патриотическая священная война», и, несмотря на то, что ее продолжение было наступлением на СССР, в этом виноват только сам СССР, считает Йокисипиля. Он также пишет, что, несмотря на то, что Финляндия проиграла обе войны, она была «политической победительницей», потому что страна «не была оккупирована». Для Йокисипиля, массовое наступление СССР летом 1944 является, конечно, доказательством попытки оккупировать Финляндию. По мнению Йокисипиля, Финляндия могла бы завоевать город Ленинград и помочь Гитлеру победить, в т. ч. и в противостоянии с Великобританией, пишет финский историк Йокисипиля, большой эксперт истории третьего рейха (видимо, он в своих мечтах в нем уже живет). Уже всем понятно, что финский историк Йокисипиля является национал-социалистом по политическим убеждениям, как и многие другие финские псевдоисторики.[13]

Для финских псевдоисториков, любой факт может служить доказательством противоположного. Так, относительно мягкие судимости финских военных преступников в хельсинском процессе для Маркку Йокисипиля являются доказательством того, что Москва признала независимый («отдельный») характер финской войны.[14]

«Военные дети»

Есть еще одна крайне трагичная история, которая связана с финскими детьми. Во время войны, финские власти депортировали из Финляндии порядка 80.000 финских детей, без родителей, в основном в Швецию. Тематика до сих пор плохо изучена, но есть основания полагать, что дети были депортированы в целях экономии ресурсов чтобы легче было обеспечивать и кормить 200.000 немецких солдат на территории Финляндии.

Предполагалось, что депортация детей будет временной ведь «блицкриг» должен был закончиться уже летом, и дети должны были вернуться в «Великую Финляндию». Но потенциальные «великофинские» дети остались там. Некоторые из них ненадолго вернулись, но были снова депортированы. Было много трагических случаев, когда финки отказывались от своих детей, если у матерей, например, появлялся жених-фриц. До наших дней, вопрос «военных детей» (по-фински «соталапсет») мало изученный, крайне трагический эпизод финской истории. Многие дети были тяжело травмированы. Финские псевдоисторики естественно считают, что в страданиях детей виноват Сталин. Ведь из-за него немецкие войска не смогли устроить для финских детей «великофинское» будущее.[15]

Планы «Великой Финляндии»

Самая влиятельная общественно-политическая организация Финляндии до войны, это конечно «Академическое Карельское Общество» (АКС), целью которой было создание «Великой Финляндии» посредством войны, уничтожение города Ленинграда, массовые депортации и уничтожение русских. Членами этой организации являлись многие представители финской культурной, военной, политической и академической элиты. Члены АКС подписывали свои письма лозунгом «твой брат по ненависти к русским». Несмотря на откровенно фашистский характер этой организации, финские псевдоисторики характеризируют ее всего лишь как националистическую, отчасти маргинальную. Т.е. всеми силами оправдывают деятельность этой организации.

Буквально в 2011-ом году вышло большое издание об истории АКС, сборник нескольких финских авторов, которые не пишут ничего критического или отрицательного об этой организации[16]. Наоборот, в сборнике известный финский псевдоисторик, журналист и издатель Яркко Весиканса (Весиканса-младший) пишет об организации под названием «Духовная война-продолжение АКС влияние общества на антикоммунистическую деятельность в Финляндии  в период холодной войны»[17]. Значит, опять появился пропагандистский термин «яткосота» (война-продолжение), который здесь уже получил новое значение: война против СССР после второй мировой через активную деятельность бывших членов фашисткой организации АКС.

Особо важно для финских псевдоисториков, это фальсифицирование планов создания «Великой Финляндии». Здесь финские псевдоисторики действуют крайне хитро. Они признают факт того, что Финляндия оккупировала «Восточную Карелию», хотя пытаются оправдать эту оккупацию необходимостью. Значит для финской лживой историографии, в составе «Великой Финляндии» ничего, кроме самой Финляндии с оккупированной «Восточной Карелией», не было. В этих целях финны даже опубликовали работы с критикой оккупации «Восточной Карелии». Но здесь опять фальсифицирование: финские псевдоисторики признают только факт «финской оккупации» в Восточной Карелии, они специально скрывают факт того, что оккупация была немецко-финской. Это опять доказательство хитрости финской псевдоисториографии второй мировой войны. В свое время широко известная, первая «критическая» работа об оккупации Восточной Карелии, называется соответственно «Финляндия как оккупант» чтобы опять сохранить мифологию о том, что Финляндия воевала без нацистской Германии[18].

Планы «Великой Финляндии», конечно, были другими: объединить широкие территории СССР, Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии в состав одного «великофинского» государства. На территории СССР цель была оккупировать Кольский полуостров, Карелию, город Ленинград (с его последующим уничтожением), Эстонскую ССР, часть Латвийской ССР и т.д. В журнале АКС в 1923-ом году была опубликована карта «Великой Финляндии», которая простирается до Екатеринбурга, Урала[19]. И только с помощью нацистской Германии, финны считали реализации этих планов возможными. Конечно, на фоне всего этого, говорить только о «финской оккупации Карелии», крайне смешно.

«Спаситель Ленинграда»

Полное отрицание участия Финляндии в блокаде Ленинграда главная тема искажений истории второй мировой войны в Финляндии. Главная мотивация здесь, конечно, обвинить советское руководство в необоснованных требованиях в связи с заявлением, что Финляндия угрожает безопасности Ленинграда. Финские псевдоисторики, несмотря на участие Финляндии в блокаде Ленинграда вместе с нацистской Германией, уверены в том, что в военные годы Финляндия никакой угрозы Ленинграду не представляла. Даже тот факт, что в Финляндии было подготовлено радиовыступление в честь захвата города Ленинград (как на финском, так и на шведском языках), не влияет на позицию финских псевдоисториков.

В последнее время, в 2000-х годах, появилась новая версия о том, что Финляндия якобы «защитила» Ленинград или даже «спасла» его. Здесь особо хотят обратить внимание на новую роль Маршала Финляндии Маннергейма как «спасителя Ленинграда», когда тот якобы отказался наступать на Ленинград. Авторы этих грубых фальсификаций и лживых утверждений псевдоисторики Охто Маннинен, Тимо Вихавайнен, а также реваншистские организации «ПроКарелия» и др., которые начали требовать от России каких-то компенсаций за то, что Финляндия «спасла» город Ленинград. Напоминаем также о мнении псевдоисторика Марку Йокисипиля, который пишет, что только Финляндия могла привести Германию к полной победе, в том числе и к оккупации Ленинграда, но Финляндия якобы отказалась. Хотя известно, что Финляндия была готова направить в оккупированный Ленинград около 30.000 военных полицейских для организации чисток в городе.

Опубликование в Финляндии первой книги об участии Финляндии в блокаде Ленинграда от известного автора и историка Николая Барышникова в 2003-м году привело к громким скандалам, резким выпадам и оскорблениям со стороны финских псевдоисториков. Главная газета «Хельсингин Саномат» даже фальсифицировала письменный ответ Барышникова, что привело к взысканию от Совета гласности Финляндии[20].

Антифашистское движение сопротивления в Финляндии

Существование антифашистского движения сопротивления в Финляндии – факт, который финским псевдоисторикам крайне тяжело признать, т.к. они утверждают, что в Финляндии никакого фашизма, нацизма, никакого союзничества с Гитлером никогда не было (часто же псевдоисторики пытаются искажать факты, объясняя, что финны якобы с презрением или подозрительностью относились к немцам во время войны). Если нет фашизма, никакое антифашистское движение сопротивления, конечно, не может иметь место, особенно когда якобы весь финский народ «объединился» в войне против СССР уже во время зимней кампании (т.н. миф о «единстве в зимней войне», один из главных мифов псевдоисториков). Логично, что если в зимней войне было «единство», то, естественно, оно тогда было и в «войне-продолжении».

В искаженной историографии второй мировой войны Финляндии существует тенденция отрицания самого существования движения сопротивления, также отрицание всех конкретных акций этого движения, отрицание героизма финских бойцов-освободителей, и наконец, отрицание существования политических репрессий и террора против демократического движения сопротивления в Финляндии. На самом деле, несмотря на то, что демократические движения репрессировали уже в 1920-х и 1930-х годах, антифашистское движение сопротивления имело в Финляндии весьма широкие масштабы. Известно, что в картотеке Государственной Полиции Финляндии в 1930-х годах было около 400.000 людей. Десятки тысяч дезертиров жили в лесах, по стране распространяли антифашистскую пропаганду, в том числе уставы o создании партизанских и диверсионных бригад, и везде совершались акции диверсии и распространения пропаганды. Финские псевдоисторики пытаются объяснить ситуацию тем, что «трусливые дезертиры» всего лишь спрятались в лесах из-за этого унизительное название «гвардия шишек» («кяпюкаарти»), «лесная гвардия» («метсякаарти»). Многие финские бойцы сопротивления сражались храбро, фашистские отряды, полиция и армия безжалостно преследовали их, убивали на месте.[21]

Вероятно один из самых известных финских героев антифашистcкого сопротивлении Вейкко Пэысти, в декабре 1942-ого в Хельсинки, сражался один с полицейскими до последнего снаряда, не сдавался, был убит. Во время осады, которая длилась весь день, десятки полицейских стреляли тысячи раз. Несмотря на это Пэысти удалось убить двух полицейских и смертельно ранить нескольких.[22] Одна из мучеников финского антифашистского движения сопротивления это финка Мартта Коскинен, которую фашисты расстреляли в Хельсинки в октябре 1943-ого года (всего лишь за один год и 2 дня до подписания перемирия между Финляндией и СССР). Мартта самоотверженно занималась перепиской подпольного движения сопротивления в Хельсинки, за что её приговорили к смертной казни. Её последние слова до расстрела: «Долой Рюти и Таннера!» Спустя пару лет, те же самые Рюти и Таннер были осуждены и сидели в той же самой тюрьме, где сидела Мартта Коскинен.[23]

О финском антифашистском и демократическом движении сопротивления писали достаточно много в 1970-х годах. Например, в 1973-м был опубликован сборник стихов финского движения сопротивления.[24] Но затем финские псевдоисторики в последние десятилетия начали искажать историю движения.

Миф о советских партизанах

Связано с отрицанием существования движения сопротивления, это агрессивная пропаганда финских псевдоисториков против советского партизанского движения. В течение последних двух десятилетий финские псевдоисторики и финская пресса весьма агрессивно распространяют версию о том, что официальная цель советского партизанского движения якобы массовое уничтожение финских женщин и детей, и якобы по приказу Сталина. Такая бредовая фальсификация, к сожалению, стала официальной правдой для финских СМИ и некоторых изданий в области финской псевдоистории. Главный пропагандист в этой области финский журналист Вейкко Эрккиля, которому уже удалось опубликовать 2 книги по этой тематике.[25] 

Понятно, что тенденция искажений, откровенная ложь, опять связаны с общей тенденцией фальсификации и отрицания союзничества Финляндии с нацистской Германией. Если Финляндия действительно воевала «одна», если она была жертвой сталинского нападения и угрозы «оккупации», если было «единство народа» против СССР, тогда боевые действия и разведывательные операции немецких гарнизонов и на других военных объектах около границы легче фальсифицировать, используя версию намеренного нападения на мирное население. Хотя здесь опять то, что пишет, например псевдоисторик Эрккиля, очень похоже на нацистскую пропаганду военного периода. Именно нацисты создавали мифологию о том, что цель советских партизан это массовое уничтожение мирного населения, женщин и детей. Хотя в указанных случаях, которые спустя 60 лет изучает псевдоисторик Эрккиля, уже невозможно доказать, кто убил кого, и почему.

«Вернуть Карелию»

В финском реваншизме 1990-х и 2000-х годов также есть интересная тенденция фальсифицировать историю второй мировой войны. Главный лозунг финских реваншистов «Вернуть Карелию» (по-фински «Карьяла такайсин») никакого реального отношения к действительности не имеет ведь Карелия же никогда не была в составе Финляндии. Части ее были оккупированы немецкими и финскими оккупантами, но это, конечно, не дает никакого права на её «возвращение». Если смотреть на официальную пропаганду организации «ПроКарелия», то на фоне лозунга «вернуть Карелию» они требуют от России на самом деле регионы от Баренцева моря до островов Финского залива, в соответствии с Юрьевским мирным договором 1920-ого, что не имеет никакого отношения к Карелии. Таким образом, лозунг «вернуть Карелию» для финских реваншистов это всего лишь туманный занавес требований создания «великой Финляндии» с разнообразными территориальными претензиями.

Интересно, что лозунг «ПроКарелии» это боевой клич финских фашистов движения АКС в 1920-х, кода они тоже под этим лозунгом требовали создания «Великой Финляндии». После ликвидации этой фашисткой организации (АКС) после войны на основе Парижского мирного договора, она продолжала работу до 1980-х годов под названием «Клуб 22» («Керхо 22»), затем в начале 1990-х была создана новая организация-наследница АКС, «Pro Carelia», и в начале 2000-х «ProKarelia». В 2000-х годах было даже организовано мероприятие, где члены-активисты «Pro Carelia» присоединились к «ProKarelia» и передали им все архивы. Таким образом, реваншистская организация «ПроКарелия» это главная наследница фашистского движения АКС в Финляндии.

Весьма проблематично также то, что члены-активисты АКС, также и авторы-архитекторы «Великой Финляндии», никогда не были наказаны наоборот, они продолжали свою работу, занимая ключевые позиции в финском обществе. Характерно, что дети видных деятелей АКС, например, дети известного фашиста Мартти Хаавио, никогда не приносили никаких извинений по поводу геноцида русских в немецко-финских концлагерях на оккупированной территории Советской Карелии.

В течение последних лет самая горячая дискуссия между финскими историками развернулась по поводу массовых расстрелов финских солдат летом 1944-ого на Карельском перешейке. На эту тему было опубликовано несколько книг, за и против, которые либо признают факт существования массовых тайных расстрелов финских дезертиров летом 1944-ого, либо отрицают существование таких расстрелов.[26]

Здесь интересны также требования: отменить судимость финских политических руководителей и обвинительный приговор, вынесенный им послевоенным трибуналом 1945–1946 гг., когда восемь финских политических руководителей были осуждены именно за планирование военной агрессии вместе с немцами. Часто принято отвечать на такие требования, что судимости якобы антиконституционные и не выражают мнения народа, поэтому их отменять не надо.

Итоги

В итоге можно сказать, что финская историография второй мировой войны практически отсутствует. Есть мифы, легенды, военная пропаганда, психологическая агитация. Самое главное – это антисоветская пропаганда о том, что главное намерение Сталина якобы изначально было «оккупировать» Финляндию, уничтожить ее народ, и поэтому финское нападение с Гитлером было «справедливым». Во многом финская историография второй мировой напоминает профашистский реваншизм немецкого историка Эрнста Нолте, главного фигуранта т.н. историкерстрейта в 1980-х. Изменений в финской т.н. историографии практически не было – она осталась такой же, какой она была во время войны. Главный смысл финской военной пропаганды – попытки скрыть настоящий характер немецко-финских отношений. Также в финской национальной историографии есть элементы нацисткой пропаганды. Многие факты и события были искажены уже в свое время («выстрелы Майнила», бомбардировки советской авиации по Финляндии 25.–26.6.1941, деятельность советских партизан на территории Финляндии). Финская историография второй мировой имеет крайне русофобский характер. Цель использования таких терминов как «яткосота» (война-продолжение) – это, в конечном счете, оправдание политики третьего рейха и нападения Гитлера на СССР, признание операции Барбаросса легитимной. Таким образом, термин «яткосота» является нацистским, крайне опасным информационным оружием. Те люди, которые употребляют термин «яткосота», оправдывают нацизм, его преступления, признают операцию «Барбаросса» легитимной и готовы повторить преступления. Финская историография второй мировой войны имеет крайне антидемократический характер. Настоящей денацификации в Финляндии не было, поэтому финские псевдоисторики могут спокойно повторять фашистские лозунги «Великой Финляндии». Финскую историографию второй мировой войны надо написать с точки зрения антифашистского движения сопротивления. Эта точка зрения уже существовала во время войны в листовках и подпольных газетах. Герои финского антифашистского движения сопротивления и их подвиги бессмертны. Придёт время, когда их точка зрения будет легитимной. Только тогда финский народ может жить полноценной духовной жизнью.


[1] Manninen Ohto. Miten Suomi valloitetaan. Puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 19391944. Edita. Helsinki. 2008.
[2] Lukijat vastaavat kysymykseen: Milloin Suomi on ollut kaikkein itsenäisin? Helsingin Sanomat. 23.9.2012.
[3] Kimmo Rentola. Katyn: pieni suomalainen jälkikirjoitus. // Ajankohta. Poliittisen historian vuosikirja. 2003. Toim. Klaus Lindgren. Poliittinen historia. Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. 2003.
[4] Baryšnikov Vladimir. Ammuttiinko Mainilassa ollenkaan? Ulkopolitiikka Vol. 1. No. 1. 2004; Helsingin Sanomat 14.2.2004: «Venäläistutkija epäilee: Mainilan laukauksia ei koskaan ammuttu».
[5] Manninen Ohto. Molotovin cocktail – Hitlerin sateenvarjo. Toisen maailmansodan historian uudelleenkirjoitusta. Painatuskeskus. Helsinki. 1994.
[6] Fennica (Suomen kansallisbibliografia).
[7] Venäjä arvostelee Halosta. Yleisradio. 4.3.2005.
[8] Manninen Ohto & Raimo Salokangas. Eljas Erkko: vaikenematon valtiomahti. WSOY. Helsinki. 2009.
[9] Sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Selvityksiä ja ohjeita. 22/2010. Helsinki. Oikeusministeriö. 2010.
[10] Jokisipilä Markku. Saksan liittosopimusvaatimusten torjuminen vuonna 1943. // Leena Pylvänäinen ja Timo Soikkanen. Toim. Ajankohta. Poliittisen historian vuosikirja 1996. Poliittinen historia. Helsingin ja Turun yliopistot. Tutkijakoulu. Historia ja politiikka uudessa maailmassa (HISPO). Julkaisuja 2. Helsinki. 1996.
[11] Jokisipilä Markku. Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin sopimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. 2004.
[12] Hitlerin julistus Saksan kansalle. Helsingin Sanomat. Ylimääräinen numero. Helsingissä, sunnuntaina kesäk. 22. pnä 1941.
[13] Jokisipilä Markku. Suur-Suomesta sosialistiseksi neuvostotasavallaksi 1939­–1944. // Niemi Mari K. & Ville Pernaa. Toim. Entäs jos… Vaihtoehtoinen Suomen historia. Ajatus Kirjat. Helsinki. 2005.
[14] Ibidem. С. 140.
[15] См. например: Kavén Pertti. Sotalapset: toiveet ja todellisuus. Minerva. Helsinki. 2011.
[16] Uola Mikko. Toim. AKS:n tie. Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Minerva. Helsinki. 2011.
[17] Vesikansa Jarkko. AKS:n henkinen jatkosota. Seuran vaikutus kommunisminvastaiseen toimintaan kylmän sodan Suomessa. // Ibidem.
[18] Seppälä Helge. Suomi miehittäjänä 1941-1944. SN-kirjat. Helsinki. 1989.
[19] Suomen Heimo. No. 1. 1923.
[20] Julkisen Sanan Neuvoston langettava päätös. Helsingin Sanomat 25.9.2003.
[21] Timonen Antti. Fasistien hirmuteoista Suomessa sotavuosina 1941--44. // Demokraattisen kansan kalenteri. Suomen kansan demokraattinen liitto. Helsinki. 1951.
[22] Rislakki Jukka. Maan alla: vakoilua, vastarintaa ja urkintaa Suomessa 1941--1944. Love Kirjat. Helsinki. 1986.
[23] Leino Olle. Martta Koskisen tapaus. Otava. Helsinki. 1976.
[24] Vastarintataistelija. Suomalaisen vastarintaliikkeen runoja. Toim. Eija Autero et al. Sodan ja Fasismin vastainen Työ ry. Tampere. 1973.
[25] Erkkilä Veikko. Vaiettu sota: Neuvostoliiton partisaanien iskut suomalaisiin kyliin. Arator. Helsinki. 1998; Erkkilä Veikko. Viimeinen aamu: neuvostopartisaanien vaietut jäljet. Otava. Helsinki. 2011.
[26] Kulomaa Jukka & Jarmo Nieminen. Toim. Teloitettu totuus : kesä 1944. Ajatus. Helsinki. 2008;  Arponen Antti O. Teloitetut: viimeinen jatkosodan kesä 1944: kadonneet rintamakarkurit: Huhtiniemen mysteeri. Revontuli. Tampere. 2006; Jaakkonen Pasi. Huhtiniemi: 400 kadonneen miehen mysteeri. Minerva. Helsinki. 2007; Ylikangas Heikki. Romahtaako rintama? Suomi puna-armeijan puristuksessa kesällä 1944. Otava. Helsinki. 2007.