Sunday, September 10, 2017

Hybridiosaamiskeskuksella on lupa tappaa

Suomeen perustettu hämäräperäinen NATO:n "hybridiosaamiskeskus" on paljastunut USA:n ja NATO:n hyvin organisoiduksi salaiseksi sotilastiedustelukeskukseksi, jonka työntekijöillä on syytesuoja. Julkisuudessa on kerrottu "hybridiosaamiskeskuksen" tehtävistä hyvin epämääräisesti, mutta keskusta koskeva laki antaa hyvin selvän kuvan sen toiminnasta. Presidentin heinäkuussa hyväksymän lain mukaan "hybridiosaamiskeskus" on Suomen viranomaisten valvonnan ulkopuolella, sen työntekijöillä on syytesuoja eli oikeus tehdä rikoksia ilman seuraamuksia, eikä Suomen viranomaisilla ei ole mitään oikeutta valvoa keskuksen henkilöitä, tiloja, viestintää eikä "arkistoja" eli keskuksen keräämää tiedustelumateriaalia. Äskettäin Helsingissä keskuksen toimintaan "tutustuivat" eräs amerikkalaiskenraali sekä NATO:n tiedustelujohtaja. Kysymys on siis USA:n ja NATO:n vakoilukeskuksesta, jossa on mukana useita NATO-maita. "Hybridiosaamiskeskus" voi siis tehdä mitä tahansa, vaikka tappaa, ilman seuraamuksia. On aika selvää, että Suomen vakavin hybridiuhka tällä hetkellä on "hybridiosaamiskeskus" itse. Se on NATO:n aggressiivinen sotilastiedustelukeskus Suomen maaperällä ja se uhkaa konkreettisesti jokaisen suomalaisen turvallisuutta ja oikeuksia. Keskuksen avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa Suomen vaaleihin tai tukea vallankaappausta Suomessa sekä mahdollista NATO-miehitystä. Suomi ei edes tarvitse mitään uusia tiedustelulakeja, koska kaikki vakoilu voidaan hoitaa "hybridiosaamiskeskuksen" kautta. Kaikki tämä selviää "hybridiosaamiskeskusta" koskevasta laista, joka sanoo mm. seuraavaa (alleviivaukset lisätty):

1 §
Hybridiosaamiskeskuksen tehtävänä on tukea hybridiosaamiskeskuksen toimintaan osallistuvien hallitusten pyrkimyksiä parantaa hybridiuhkien torjuntaan liittyvää siviili- ja sotilassuorituskykyään (...)

Kommentti: tehtävänmäärittely on sotilaalliselle vakoilukeskukselle tyypillinen, se kerää tietoa sotilaallisen suorituskyvyn parantamiseksi. Kysymys on ulkovaltojen aggressiivisesta sotilastiedustelusta Suomen maaperällä.  

2 §
Hybridiosaamiskeskus voi hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynnissä. (...)

Kommentti: keskus voi siis olla osapuolena oikeudenkäynnissä, mutta koska keskuksen omilla työntekijöillä on syytesuoja ja keskuksella ei ole tuomioiden täytäntöönpanovelvollisuutta, keskus voi siis haastaa tahoja oikeuteen, mutta sitä ei voida haastaa mitenkään. Jos keskus häviää oikeudenkäyntinsä, sillä ei ole velvollisuutta noudattaa tuomion täytäntöönpanoa. 

5 §
Hybridiosaamiskeskuksen lainkäytöllinen koskemattomuus
Hybridiosaamiskeskuksella on Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus, ellei se ole yksittäistapauksessa nimenomaisesti siitä luopunut. Koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanotoimiin. Tuomio on pantavissa täytäntöön vain, jos siihen on suostuttu erikseen.
Hybridiosaamiskeskuksen tilat ja omaisuus ovat niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta vapautetut pakkotoimista Suomessa, ellei keskus ole yksittäistapauksessa nimenomaisesti siitä luopunut.

Kommentti: keskuksella on siis täydellinen syytesuoja ja koskemattomuus kuten diplomaattiedustustolla, poliisi ei voi tehdä sinne kotietsintää, eikä keskuksen tarvitse totella mitään oikeuden päätöksiä. Käytännössä keskuksen tiloihin ei ole edes Suomen puolustusvoimilla pääsyä. Keskusta voidaan käyttää siis mihin tahansa NATO:n haluamaan tarkoitukseen, kuten kidutukseen, terrorismiin, vapaudenriistoon tai muuhun. Mitään seuraamuksia ei ole, eikä Suomen viranomaisilla ole oikeutta puuttua toimintaan. 

6 §
Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat
Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat ovat loukkaamattomat ja johtajan välittömässä valvonnassa. Johtaja vastaa hybridiosaamiskeskuksen turvallisuudesta keskuksen toimitiloissa. Virkamiehellä tai muulla Suomessa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä on pääsy hybridiosaamiskeskuksen toimitiloihin virkatehtäviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan tai hänen nimeämänsä henkilön nimenomaisella suostumuksella.
Keskuksen henkilökunnan turvallisuuden tai keskuksen toimitiloja vaarantavan ja välittömiä toimenpiteitä vaativan tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa toimivaltaisilla viranomaisilla on kuitenkin oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen keskuksen henkilökuntaa ja toimitiloja. Suomen toimivaltaisilla viranomaisilla on myös oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen keskuksen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen. Hybridiosaamiskeskus ja Suomen toimivaltaiset viranomaiset toimivat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskuksen turvallisuutta koskevissa asioissa.

Kommentti: kysymyksessä on vakoilukeskuksen tyypillinen turvatalo (safehouse), jota käytetään suojana ulkomaisten tiedustelupalvelujen erikoisoperaatioihin. Suomen viranomaisilla ei ole mitään pääsyä keskuksen tiloihin, esimerkiksi tilanteessa, jossa siellä piilottelee terroristi, tai tiedetään, että siellä harjoitetaan rikollista toimintaa. Tiloissa voidaan pitää ketä tahansa ja siellä voi tapahtua mitä tahansa, eikä viranomaisilla ole mitään oikeutta puuttua asiaan. Lakiteksti myös viittaa siihen, että keskus olisi valmistaunut siihen kohdistuviin aseellisiin hyökkäyksiin. Kaikki tämä merkitsee, että mistään tavallisesta "tutkimuslaitoksesta" ei ole kysymys. 

7 §
Arkiston loukkaamattomuus
Hybridiosaamiskeskuksen arkisto on loukkaamaton. Arkistoon kuuluu kaikki se tieto, joka kuuluu keskukselle tai on sen hallussa missä tahansa muodossa Suomen alueella.

Kommentti: keskuksen "arkisto" tarkoittaa vakoilukeskuksen keräämiä tiedustelutietoja, jotka ovat siis loukkamattomia eikä Suomen viranomaisilla tai kenelläkään muullakaan ole mitään oikeutta puuttua niihin. Keskus voi siis kerätä mitä tahansa tietokantoja poliitikoista tai muista kansalaisista ja heidän mielipiteistään tai viestinnästään millä tahansa keinoin ja siirtää näitä tietoja muiden valtioiden käyttöön. Keskus voi kerätä henkilörekistereitä ja tietoja henkilöiden yksityiselämästä. Kaikki on sallittua eikä Suomi voi puuttua asiaan millään tavalla.  
8 §
Viestintä
Mitään hybridiosaamiskeskukselle tai sen henkilöstölle osoitettuja tai keskuksen tai sen henkilöstön lähettämiä virallisia viestejä ei saa tarkastaa ennakkoon eikä niiden yksityisyyteen saa puuttua valvontatoimin tai muin toimenpitein.

Kommentti: kenelläkään ei ole oikeutta valvoa vakoilukeskuksen viestintää. Jos keskuksen epäillään olevan mukana rikollisessa toiminnassa, mikään pakkokeino ei oikeuta viestinnän seuraamiseen. Suomen turvallisuusviranomaisetkaan eivät saa seurata keskuksen viestintää (koska ne ovat siinä mukana). 

9 §
Verovapaus
Hybridiosaamiskeskus on vapautettu kaikista välittömistä veroista.

Kommentti: vakoilukeskus maksaa vakoilijoilleen "pimeästi" eli palkkioista ei makseta mitään veroja mihinkään. Kukaan ei siis voi tietää, minkänlaisia palkkioita NATO agenteilleen maksaa. 

11 §
Johtokunnan jäsenten ja henkilöstön lainkäytöllinen koskemattomuus
Hybridiosaamiskeskuksen johtokunnan jäsenillä, johtajalla ja keskuksen henkilöstöllä on Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus heidän tehtävänsä perusteella antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja tehtävänsä perusteella suorittamiensa toimenpiteiden osalta. (...) koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanoon

Kommentti: vakoilukeskuksen henkilöstöllä on oikeus tehdä Suomessa mitä tahansa rikoksia, vaikka tappaa, eikä siitä ole mitään rikosoikeudellisia seurauksia. Keskus tarjoaa suojan mille tahansa rikolliselle toiminnalle. Edes laissa mainittu lainkäytöllisestä koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanoon.

12 §
Toiminnan rahoitus
Hybridiosaamiskeskuksen toiminta rahoitetaan toimintaan osallistuvien maiden maksamilla vuosittaisilla johtokunnan hyväksymillä osallistumismaksuilla sekä vapaaehtoisilla maksuilla.

Kommentti: vakoilukeskuksen rahoitus on täysin hämärän peitossa.