Sunday, September 25, 2022

Venäjän ydinasedoktriini (suomennos)
VENÄJÄN FEDERAATION VALTIOLLISEN YDINPELOTEPOLITIIKAN PERUSTEET

Vahvistettu Venäjän federaation presidentin ukaasilla No. 355 2.6.2020

I Yleiset säännökset

1. Tämä maanpuolustuksen strategisen suunnittelun asiakirja sisältää virallisen näkemyksen ydinpelotteesta ja määrittelee ne sotilaalliset vaarat ja uhat, joiden neutralisoimiseksi ydinpelotetta ylläpidetään, ydinpelotteen periaatteet, sekä perusteet Venäjän federaation siirtymiselle ydinaseiden käyttöön.

2. Potentiaaliseen viholliseen kohdistuva taattu pelote Venäjän federaatiota ja/tai sen liittolaisia vastaan kohdistuvan hyökkäyksen varalta lukeutuu tärkeimpiin valtiollisiin prioriteetteihin. Venäjän federaation sotilaallinen voima kokonaisuudessaan, mukaan luettuna ydinaseet, antaa pelotteen hyökkäystä vastaan.

3. Venäjän federaation valtiollinen politiikka ydinpelotteen alalla (jäljempänä – valtiollinen ydinpelotepolitiikka) on joukko koordinoituja, yhteisen päämäärän yhdistämiä poliittisia, sotilaallisia, sotilasteknisiä, diplomaattisia, taloudellisia, tiedonvälitykseen liittyviä ja muita toimenpiteitä, jotka toteutetaan ydinpelotteen voimin ja keinoin Venäjän federaatioon ja/tai sen liittolaisiin kohdistuvan hyökkäyksen estämiseksi. 

4. Valtiollinen ydinpelotepolitiikka on puolustuksellista ja sen tavoitteena on säilyttää ydinasevoimien potentiaali riittävällä tasolla ydinpelotteen varmistamiseksi takaamalla suoja valtion suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle estämällä mahdollista vihollista hyökkäämästä Venäjän federaatiota ja/tai sen liittolaisia vastaan, tai sotilaallisen konfliktin sattuessa estämällä sotilaallisten operaatioiden eskaloituminen ja niiden päättäminen Venäjän federaation ja/tai sen liittolaisten hyväksymin ehdoin.

5. Venäjän federaatio pitää ydinaseita vain pelotteena, jonka käyttö on äärimmäinen ja välttämätön toimenpide, toteuttaen kaikki tarvittavat toimet vähentääkseen ydinuhkaa ja estääkseen valtioiden välisten suhteiden heikkenemistä tavalla, joka voi provosoida sotilaallisia konflikteja, mukaan luettuna ydinaseilla käytyjä. 

6. Tämän ohjeen säännösoikedellinen perusta muodostuu Venäjän federaation perustuslaista, yleisesti tunnustetuista kansainvälisen oikeuden periaatteista ja normeista, Venäjän federaation puolustuksen ja asevalvonnan kansainvälisistä sopimuksista, federaation perustuslaillisesta lainsäädännöstä, federaation tason laeista, muusta lainsäädännöstä sekä puolustus-ja turvallisuuskysymyksiä säätelevistä asiakirjoista.

7. Kaikkien federaatiotason valtiovallan elinten ja muiden valtiovallan elinten ja organisaatioiden, jotka osallistuvat ydinpelotteen ylläpitoon ja varmistamiseen, on pantava toimeen näiden ohjeiden määräykset.

8. Näitä perusteita voidaan tarkentaa puolustuksen järjestämiseen vaikuttavien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden mukaan.

II Ydinpelotteen sisältö

9. Ydinpelotteella varmistetaan, että mahdollinen vihollinen ymmärtää kostotoimien väistämättömyyden, jos Venäjän federaatiota ja/tai sen liittolaisia vastaan hyökätään.

10. Ydinpelote varmistetaan sillä, että Venäjän federaation asevoimissa on taisteluvalmiudessa joukkoja ja kalustoa, joilla ydinaseita voidaan käyttää aiheuttamaan mahdolliselle viholliselle sietämätöntä vahinkoa missä tahansa tilanteessa, sekä Venäjän federaation valmiudella ja päättäväisyydellä käyttää tällaisia aseita.

11. Ydinpelote on olemassa pysyvästi rauhan aikana, hyökkäyksen välittömän uhan aikana ja sota-aikana aina ydinaseiden käytön alkamiseen saakka.

12. Tärkeimmät sotilaalliset vaarat, jotka sotilaallis-poliittisen ja strategisen tilanteen muutoksista riippuen voivat kehittyä sotilaallisiksi uhkiksi Venäjän federaatiolle (hyökkäysuhat) ja joiden neutralisoimiseksi ydinpelote on, ovat: a) potentiaalinen vihollinen sijoittaa Venäjän tai sen liittolaisten lähialueille tai läheisille merialueille yleisjoukkoja, joiden mukana on ydinaseiden maaliinsaattamisjärjestelmiä; b) Venäjän federaatiota potentiaalisena vihollisenaan pitämien valtioiden alueelle sijoitetaan ohjuspuolustusjärjestelmiä tai niiden osia, keskimatkan ja lyhyenmatkan risteilyohjuksia tai ballistisia ohjuksia, suuren tarkkuuden tavanomaisia aseita, yliääniaseita, hyökkäyslennokkeja tai suunnattuja energia-aseita; v) ohjuspuolustus- tai iskujärjestelmiä perustetaan ja otetaan käyttöön avaruudessa; g) valtioilla on hallussaan ydinaseita ja/tai muita joukkotuhoaseita, joita voidaan käyttää Venäjän federaatiota ja/tai sen liittolaisia vastaan, tai tällaisten aseiden maaliinsaattamislaitteita; d) ydinaseiden ja niiden maaliinsaattamislaitteiden, ydinaseteknologian tai valmistusvälineiden hallitsematon leviäminen; e) ydinaseiden ja niiden maaliinsaattamislaitteiden sijoittaminen ydinaseettomien valtioiden alueelle. 

13. Venäjän federaatio ylläpitää ydinpelotetta niitä yksittäisiä valtioita ja sotilaallisia koalitioita (blokkeja ja liittoja) vastaan, jotka pitävät Venäjän federaatiota mahdollisena vihollisena ja joilla on ydinaseita ja/tai muun tyyppisiä joukkotuhoaseita tai merkittävä yleisjoukkojen taistelupotentiaali. 

14. Ydinpelotetta ylläpitäessään Venäjän federaatio ottaa huomioon, että potentiaalinen vihollinen sijoittaa muiden valtioiden alueelle hyökkäyskalustoa (ristelyohjuksia tai ballistisia ohjuksia, hypersonisia ilma-aluksia, hyökkäyslennokkeja), suunnattuja energia-aseita, ohjuspuolustusjärjestelmiä, ydinohjusiskun varoitusjärjestelmiä, ydinaseita ja/tai muita joukkotuhoaseita, joita voidaan käyttää Venäjän federaatiota ja/tai sen liittolaisia vastaan.

15. Ydinpelotteen periaatteet ovat: a) asevalvontaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen; b) ydinpelotteen olemassaolon jatkuvuus; v) ydinpelotteen mukautuvuus sotilaallisiin uhkiin; g) epävarmuus potentiaalisen vihollisen mahdollisen ydinpelotteen voiman ja kaluston käyttämisen laajuudesta, ajasta ja paikasta; d) ydinpelotteen oleamassaoloon osallistuvien federaation toimeenpanevien elinten ja organisaatioiden keskittäminen valtionhallinnossa; e) ydinpelotteen voiman ja kaluston rakenteen ja kokoonpanon rationaalisuus sekä niiden ylläpitäminen tasolla, joka on vähintään riittävä määrättyjen tehtävien suorittamiseen; ž) ydinpelotteen määrätyn osan voiman ja kaluston jatkuvan valmiuden ylläpitäminen taistelukäyttöä varten.

16. Venäjän federaation ydinpelotteeseen sisältyvät ydinvoimat maalla, merellä ja ilmassa. 

III Edellytykset Venäjän federaation siirtymiselle ydinaseiden käyttöön

17. Venäjän federaatio pidättää oikeuden käyttää ydinaseita vastauksena ydinaseiden ja muuntyyppisten joukkotuhoaseiden käyttöön sitä ja/tai sen liittolaisia vastaan, myös kun Venäjän federaatiota vastaan hyökätään tavanomaisilla aseilla valtion olemassaolon ollessa uhattuna.

18. Päätöksen ydinaseiden käytöstä tekee Venäjän federaation presidentti.

19. Olosuhteet, jotka määrittelevät Venäjän federaation mahdollisuuden käyttää ydinaseita, ovat: a) luotettava tieto Venäjän federaation ja sen liittolaisten alueille hyökkäävien ballististen ohjusten laukaisusta; b) ydinaseiden tai muuntyyppisten joukkotuhoaseiden käyttö Venäjän federaation ja/tai sen liittolaisten alueilla; v) vihollisen vaikutus Venäjän federaation kriittisesti tärkeisiin valtiollisiin tai sotilaallisiin kohteisiin, joiden käytöstä poistaminen johtaa ydinasejoukkojen vastatoimien häiriintymiseen; g) hyökkäys Venäjän federaatiota vastaan tavanomaisten aseiden käytöllä, kun koko valtion olemassaolo on uhattuna.

20. Venäjän federaation presidentti voi tarvittaessa ilmoittaa muiden valtioiden ja/tai kansainvälisten järjestöjen sotilaalliselle ja poliittiselle johdolle Venäjän federaation valmiudesta käyttää ydinaseita tai ydinaseiden käytöstä tehdystä päätöksestä sekä niiden käytöstä.

IV Federatiivisten ja muiden valtionelinten ja organisaatioiden tehtävät ja toiminnot valtiollisen ydinpelotepolitiikan toteuttamisessa 

21. Valtiollisen ydinpelotepolitiikan yleisjohdosta vastaa Venäjän federaation presidentti. 

22. Venäjän federaation hallitus toteuttaa toimenpiteitä ydinpelotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävän talouspolitiikan täytäntöönpanemiseksi sekä muodostaa ja toteuttaa ulkopolitiikkaa ja tiedotuspolitiikkaa ydinpelotteen alalla.

23. Venäjän federaation Turvallisuusneuvosto määrittelee ydinpelotteen alalla sotilaspolitiikan päälinjat ja koordinoi myös Venäjän federaation presidentin tekemien ydinpelotetta koskevien päätösten täytäntöönpanoon osallistuvien federaation toimeenpanoviranomaisten ja järjestöjen toimintaa.

24. Venäjän federaation puolustusministeriö toteuttaa Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan kautta suoraan organisatoristen ja sotilaallisten toimenpiteiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa ydinpelotteen alalla.

25. Muut federaation toimeenpanoviranomaiset ja organisaatiot osallistuvat valtuuksiensa mukaisesti Venäjän federaation presidentin tekemien ydinpelotetta koskevien päätösten täytäntöönpanoon.


Lähde: Kreml http://www.kremlin.ru/acts/bank/45562  

Epävirallinen suomennos J.B.MAINOS


NYT SAATAVANA LAADUKASTA VENÄJÄ-KIRJALLISUUTTA EDULLISESTI!


"ITÄ-KARJALAN KANSANMURHA" (Sergei Verigin & armas Mashin). Suomen ja Venäjän sotahistorian salaisuuksia. Totuus Itä-Karjalan keskitysleireistä jatkosodan aikana. Miksi Venäjä nosti Suomea vastaan kansanmurhasyytteet jo 2020? Mistä Suomen ja Venäjän historiakiistoissa on kysymys? Kaikki mitä olet halunnut tietää Suomen ja Venäjän ajankohtaisesta jatkosota-kiistasta. Venäjä nosti 2020 Suomea vastaan syytteet kansanmurhasta liittyen siviilien kohteluun suomalaisilla keskitysleireillä jatkosodan aikana. Suomalainen miehityshallinto oli osin saksalaistakin julmempi. VAIN 5e/kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

UUTUUS! "ANTIFASISTIN PÄIVÄKIRJA - VIRON APARTHEIDISTA UKRAINAN SISÄLLISSOTAAN" (Leena Hietanen). Raportti Naton hybridisodan eturintamalta. Ukrainan sisällissodan kärjistyminen suursodaksi on huipennus tapahtumille, jotka alkoivat Baltiassa 1990-luvulla. Viro oli laboratorio, jossa Suomen tuella kehitettiin venäläisten derussifikaatiopolitiikka: venäläisiltä kiellettiin kansalaisuus, historia, kieli ja uskonto. Tämä kulttuurinen kansanmurha huipentuu Ukrainassa, missä venäläisten etninen puhdistus on jo fyysistä. Venäläisten sorrosta ja apartheid-politiikasta on tehty Baltian maiden EU-Nato-jäsenyyksien myötä hyväksyttyä länsimaista valtavirtapolitiikkaa. Venäjän ja venäläisten vihaamisesta on tullut EU:n ainoa ideologia. Sisältää katsauksen Venäjän erikoisoperaatioon Ukrainassa. VAIN 10e/kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

Hajottaako Turkki Naton? "TRUMPIN PALUU JA NATON HAJOAMINEN" (Igor Panarin). Totuus uudesta maailmanjärjestyksestä, sotilasliitto Naton kriisistä ja Trumpin paluusta politiikkaan. Venäjän johtavan geopolitiikan tutkijan katsaus uuteen maailmanjärjestykseen, jossa länsimaiden keskeinen tukipilari, sotilasliitto Nato, on menettänyt merkityksensä. Trumpin häviö oudoissa presidentinvaaleissa 2020-2021 muutti maailmaa enemmän kuin hänen voittonsa 2016. Trumpin perintö vahvistuu, kun kompuroiva Biden ja vaalivilppi heikentävät länsimaisen demokratian uskottavuutta. Koronapandemiaksi kutsuttu biologinen maailmansota taisteluviruksineen sotkee vaaleja ja estää Kiinan, Venäjän ja USA:n sopimuksen uudesta maailmanjärjestyksestä. Putin torjui pandemiahyökkäyksen jo tammikuussa 2020 vahvistamalla Venäjää uudella hallituksella. Elokuussa 2020 länsivallat epäonnistui myös yrityksissään suistaa Valko-Venäjä ulkoa johdettuu kaaokseen. Brittivallan välineeksi luotu sotilasliitto Nato etsii epätoivoisesti olemassaolonsa oikeutusta. Menneisyyden taakka painaa: Jugoslaviassa Nato syyllistyi kansanmurhaan, Afganistanista Nato teki huumekaupan ja terrorismin keskuksen, kunnes antautui ja luovutti aseensa Talibaneille. Myös Ranskan irtaantuminen Natosta, Turkin lähentyminen Venäjään ja USA:n ja Naton syvenevä välirikko hajottavat sotilasliittoa. Suomalaiset luottavat enemmän hyvään naapuruuteen Venäjän kanssa kuin Natoon: 70-80% suomalaisista ei halua Suomea Naton jäseneksi. Suuntana on Naton hajoaminen, uuden huippukokouksen luoma maailmanjärjestys ja Kiinalla vahvistettu Etyj. Professori, akateemikko Igor Panarin (s. 1958) on Venäjän johtava informaatio- ja hybridisodan tutkija, psykologian ja valtiotieteen tohtori. Panarin on kehittänyt Venäjän strategista informaatiopuolustusta ja toiminut Venäjän hallituksen luottamustehtävissä. VAIN 5e/kpl! Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

"RAUNIOISTA NOUSEE DONBASS" (Matti Rossi). Erikoispainos. Paras yleisesitys Ukrainan kriisistä Krimin palauttamisesta Donbassin sisällissotaan. "Venäjä ei horjuta Ukrainaa vaan Kiovan juntta itse. Se sotii itsepintaisesti Donbassissa, hyökkää uudestaan ja uudestaan, saa selkäänsä eikä noudata allekirjoittamiensa sopimusten rauhanehtoja, vaan tilaa ulkomailta ja Ukrainan sotateollisuudelta valtavia määriä aseita uutta sotaa varten. Ukrainan talous on romahtamaisillaan ja maa on korviaan myöten velassa ulkomaille." - "Hanke Suomen liittämiseksi Natoon on Venäjää vastaan suunnattu provokaatio, jonka Suomen maantieteellinen sijainti tekee vaaralliseksi. Ei ole mitään syytä hankkiutua jäseneksi järjestöön, jonka tarkoitus ja toiminnan tavat ovat perin juurin vieraat rauhan rakentamiselle ja kansojen yhteistyölle." – Uusittu toinen painos sisältää julkaisematonta materiaalia kirjoittajalta sekä kustantajan dosentti Johan Bäckmanin jälkisanat. Erikoistarjous 10e/kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

Suosittu "HYBRIDISODAT"-kirja nyt saatavana! Venäläisen professorin perusteellinen katsaus Venäjän ja lännen konfliktin historiaan! Länsimaiden ja Venäjän salainen sota on jatkunut jo vuosisatoja. Perusteellinen katsaus Moskovan ja Lontoon välisen konfliktin historiaan sekä mm. Venäjän imperiumin ja Neuvostoliiton hajoamisen syihin. Analyysin kohteina myös salaisten palveluiden, Naton ja EU:n käymän hybridisodan uudet keinot, vapaamuurareita ja Bilderberg-tyyppisiä salaseuroja unohtamatta. Tämä kirja kertoo ainutlaatuisella tavalla Venäjän turvallisuuspoliittisen eliitin maailmankuvasta ja suurstrategisesta ajattelusta Krimin palauttamisen jälkeen. Maapallo on siirtynyt informaatiovastakkainasetteluun, jossa valtioiden informaatiosuvereniteetti korostuu. Hybridisota on valtioiden välisten suhteiden uusi muoto, jossa sodan ja rauhan välinen raja häviää. Lontoosta johdettu hybridisota sai aikaan Venäjän imperiumin hajoamisen 1917 ja Neuvostoliiton romahduksen 1991. Nyt länsimaat uhkaavat Venäjää värivallankumouksilla, terrorismilla ja informaatiovaikuttamisella. Venäjän on kehitettävä informaatiopuolustustaan ja kansainvälisen yhteisön säädeltävä hybridisodankäyntiä sekä edistettävä informaatioaseistariisuntaa. Kirjoittaja on laatinut suomalaiselle lukijalle esipuheen, jossa käsitellään Suomen ja Venäjän suhteiden erityispiirteitä. Professori, akateemikko Igor Panarin (s. 1958) on Venäjän johtava informaatio- ja hybridisodan tutkija, psykologian ja valtiotieteen tohtori. Panarin valmistui Neuvostoliiton turvallisuuskomitean (KGB) viestitoiminta-akatemiasta 1976 ja siirtyi 1991 Venäjän hallituksen viestintälaitoksen (FAPSI) palvelukseen, tehtävänään informaatiovirtojen strateginen analyysi. Panarin on kehittänyt Venäjän strategista informaatiopuolustusta ja toiminut Venäjän hallituksen luottamustehtävissä. 385 s. TARJOUS 10e/kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

ODOTETTU UUSINTAPAINOS: Nikolai Starikov: "STALIN JA SUOMI" (Nikolai Starikov). Miten Stalin todella suhtautui Suomeen ja suomalaisiin? Entä mitä Venäjän keisarit ja keisarinnat ajattelivat meistä ennen häntä? Miten Suomi syntyi Venäjän yhteydessä? Kaikki mitä Stalin ja Venäjän keisarit ennen sitä ajattelivat Suomesta. TARJOUS 5e/kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

Englanninkieliset julkaisut:
Jon HELLEVIG: "EU's Infowar on Russia: Putting in Place a Totalitarian Media Regime and Speech Control". 5e / kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com
Agneta NORBERG: "The North: A Platform for Warfare Against Russia". 5e / kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com

Venäjänkielinen julkaisu: Сергей ВЕРИГИН и др. "Загадки Сандармоха. Часть I: Что скрывает лесное урочище". 5e / kpl. Tilaukset: kirjatilaus@protonmail.com