Wednesday, December 19, 2012

Suomi on ihmisoikeuksien kehitysmaa, Venäjän ulkoministeriön uusi ihmisoikeusraportti kertoo

Venäjän ulkoministeriö on joulukuussa 2012 julkistanut uuden laajan raportin ihmisoikeuksien toteutumisesta Euroopan Unionin alueella. Suomen tilannetta käsitellään raportissa perusteellisesti. Venäjän mukaan Suomessa loukataan laajasti monia perustavia ihmisoikeuksia ja Suomen lainsäädäntö on ihmisoikeuksien toteutumisen osalta puutteellinen. YK:n lapsen oikeuksien komitean ja YK:n kidutuksen vastaisen komitean raportit ovat jo vuosia moittineet Suomea järjestelmällisesti ihmisoikeuksien loukkaamisesta, mutta Suomi ei ole tehnyt mitään asioiden korjaamiseksi. Erityisenä Suomen ongelmana mainitaan huostaanottojen valtava määrä ja suomalaisten sosiaalityöntekijöiden olematon ammattitaito, kymmenet perheisiin kohdistuneet joukkomurhat ja koulukiusaaminen. Lastensuojelun kohdalla Suomi vetoaa ”viranomaisten vaitiolovelvollisuuteen” estääkseen vakavien ihmisoikeusloukkausten käsittelyn. Suomi ei tilastoi ollenkaan väestönsä etnistä rakennetta, joten sen oikeuksia ei voida kunnolla valvoa. Suomen erikoisuus on venäläisten törkeä syrjintä lähes kaikilla elämänalueilla. Tästä on todisteena se, että Suomessa asuvista venäläisistä ennätysmäärä eli 27 prosenttia on viimeisen vuoden aikana kokenut joutuneensa syrjityksi. Luku on jopa suurempi kuin Virossa tai Latviassa. 

”Vaikka EU ja sen jäsenmaat perinteisesti ilmoittavat sitoumuksensa ihmisoikeuksien suojelemiseen ja edistämiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, tällä alueella tilanne EU:ssa on kaukana täydellisestä”, Venäjän ulkoministeriön tuoreen ihmisoikeusraportin johdannossa sanotaan. EU:ssa tyypillisiä ovat seuraavat ihmisoikeusongelmat: muukalaisvihan nopea kasvu, rasismi, uusnatsismi ja väkivaltainen kiihkonationalismi, poliisin virkarikokset, CIA-salavankilat, lastensuojelun puuttuminen, yksityisyyden loukkaukset, sananvapauden puuttuminen sekä vähemmistöjen, vankien ja mielisairaiden ihmisoikeuksien loukkaaminen jne. jne.

Raportin mukaan EU:ssa ei ole mitään riittäviä viranomaisia tai instituutioita ongelmien korjaamiseksi.  EU ei reagoi ihmisoikeusloukkauksiin millään tavalla. Tämä on selvässä ristiriidassa sen kanssa, että EU pyrkii jonkinlaiseen mallikelpoisuuteen ihmisoikeusasioissa. Venäjä on valmis rakentavaan vuoropuheluun EU:n kanssa ihmisoikeuskysymyksissä, edellyttäen että EU hylkää ylimielisyytensä ja kykenee tasavertaiseen kanssakäymiseen EU:n ja Venäjän strategisen kumppanuuden puitteissa.

Suomen osalta Venäjän ulkoministeriön tuoreessa ihmisoikeusraportissa todetaan, että Suomessa oikeudellinen sääntely monen tärkeän ihmisoikeuden osalta ei ole riittävän selvästi määritelty.

Monet tahot ovat esittäneet vahvan huolensa rasismin ja muukalaisvihan kasvuun Suomessa. Poliisin rekisteröimien viharikosten määrä on kasvanut, raportissa sanotaan. Rasistinen vihakirjoittelu Internetissä kasvaa, erityistä huomiota keväällä 2012 herätti Lieksassa toiminut rasistinen Facebook-viharyhmä, raportti kertoo.

Vuosien 2011–2012 aikana perussuomalaisten kansanedustajat ovat esittäneet julkisesti useita loukkaavia lausuntoja etnisiä ja muita vähemmistöjä kohtaan, raportti mainitsee.

YK:n rasismin vastaisen komitean mukaan Suomessa ei ole minkäänlaista tilastotietoa väestön etnisestä koostumuksesta, mikä estää eri väestöryhmien kulttuuristen, taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten yms. oikeuksien objektiivisen tarkastelun, raportti toteaa. Erityisesti tämä koskee saamelaisia, etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia.

Erityisesti mustalaiset eli romanit ovat laajamittaisen sisäisen syrjinnän kohteita, heidät on suljettu yhteiskunnan ulkopuolelle ja heihin kohdistuu rakenteellista syrjintää, Venäjän ihmisoikeusraportti kertoo. Saamelaisilla ei ole oikeutta saada palveluksia omalla kielellään ja heillä on vähäiset mahdollisuudet osallistua omia alueitaan koskevaan päätöksentekoon.

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan haavoittuvien etnisten ryhmien, erityisesti romanien, saamelaisten ja maahanmuuttajien lapsiin kohdistuu Suomessa koulukiusaamista ja heitä syrjitään monilla tavoin suomalaisissa kouluissa, Venäjän ulkoministeriön raportti kertoo.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on useita kertoja kiinnittänyt huomioita oikeusjuttujen pitkiin käsittelyaikoihin Suomessa, mutta Suomi ei ole noudattanut ihmisoikeussopimuksia miltään osin. Pikkurikoksiin syyllistyneiden oikeusturvassa on vakavia puutteita: heille ei sallita riittävää oikeusapua eikä prosessi useinkaan ole oikeudenmukainen, Venäjän ulkoministeriön ihmisoikeusraportti kertoo.

Suomen erityisenä ongelmana ovat perheisiin kohdistuneet joukkomurhat. Venäjän ihmisoikeusraportin mukaan tapauksia on ollut 2000-luvulla noin 30. Naisiin ja lapsiin kohdistuvat väkivaltarikokset ovat muutoinkin kasvussa. Suomessa henkirikollisuus on EU:ssa poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Raportti pitää myös huostaanottojen lasten suurta määrää Suomessa vakavana ihmisoikeusloukkauksena. Vuonna 2010 erään valitettavan epäluotettavan tilaston mukaan Suomessa olisi ollut kodin ulkopuolelle sijoitettuna yli 17 000 lasta. Ongelmaperheitä ei juurikaan tueta, jotta huostaanotot voitaisiin estää. Suomessa ongelmana ovat lisäksi sosiaalityöntekijät, joiden ammattitaito ja koulutus ovat usein ala-arvoisia. Suurimpien vähemmistöryhmien kieliä puhuvia sosiaalityöntekijöitä ei tietenkään ole. Huostaanottolaitoksia kuten lastenkoteja ei valvo Suomessa kukaan, eikä vanhemmiltaan riistetyillä lapsilla ole juurikaan todellisia mahdollisuuksia valittaa tuomioistuimeen, Venäjän ulkoministeriön ihmisoikeusraportti kertoo.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kiinnittänyt huomiota huostaanottotapausten poikkeuksellisen pitkiin käsittelyaikoihin sekä lapsien kuulematta jättämiseen suomalaisissa tuomioistuimissa. Suomi ei ole miltään osin kiinnittänyt huomiota YK:n lapsen oikeuksien komitean huomautuksiin tältä tai muiltakaan osin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat panneet merkille vankiloiden, sairaaloiden, vanhainkotien yms. sisäisten sääntöjen ja kurinpitomenettelyjen mielivaltaisuuden. YK:n kidutuksen vastainen komitea on moittinut Suomea ihmisoikeusloukkauksista tahdonvastaisessa mielenterveyshoidossa. Suomi ei ole reagoinut moitteisiin millään tavalla, joten ihmisoikeusloukkaukset saavat jatkua.

Venäläisiin Suomessa kohdistuu vakavampaa syrjintää kuin muihin vähemmistöihin, Venäjän ulkoministeriön raportti kertoo. Venäläiset tekevät vähemmistövaltuutetulle eniten kanteluita heti romanien jälkeen. Venäläisiin kohdistuu myös rasistisesti motivoituneita väkivaltaisia hyökkäyksiä.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Nils Muiznieks huomautti syyskuussa 2012, että venäläiset ovat romanien ja somalien rinnalla todennäköisimmät rasismin ja muukalaisvihan uhrit Suomessa. Romanien kohteluun oli kiinnitetty huomiota, mutta venäläisten ja somalien oikeuksien polkeminen ei kiinnosta Suomen viranomaisia.

Suomessa ei ole mitään toimivaa mekanismia venäläisten ja viranomaisten välillä ongelmien havaitsemiseksi ja torjumiseksi, Venäjän ihmisoikeusraportti kertoo.

Kyselytutkimusten mukaan Suomessa asuneista venäläisistä 27 prosenttia koki tulleensa syrjityksi viimeisen vuoden aikana, joten Suomessa venäläisiin kohdistuu jopa enemmän syrjintää kuin Baltian maissa.

Jos hakijalla on venäläinen nimi, työhaastatteluun pääseminen on kaksi kertaa vaikeampaa kuin suomalaisella. Venäläisten työttömyys onkin noin kaksi kertaa suurempaa kuin suomalaisten, raportissa sanotaan.

Erityisen suuri huolenaihe ovat lasten huostaanotot venäläisistä perheistä. Niistä on tullut jo suoranainen vitsaus, raportti kertoo.

Raportti mainitsee erikseen venäläisen pikkupojan Anton Salosen, joka siepattiin Venäjällä laittomasti ja salakuljetettiin keväällä 2009 Suomeen käyttämällä hyväksi Suomen Pietarin konsulaatin työntekijän diplomaattista koskemattomuutta, sekä venäläisen äidin Anastasija Zavgorodnjajan, jonka neljä lasta otettiin huostaan syksyllä 2012, mukaan luettuna vain viikon ikäinen vastasyntynyt.

Raportin mukaan huolestuneisuutta herättää myös se tapa, jolla suomalainen osapuoli käsittelee Venäjän avunpyyntöjä huostaanottotapauksissa. Suomi vetoaa ”vaitiolovelvollisuuteen” estääkseen ihmisoikeusloukkausten käsittelyn tai vetoaa täysin virheellisin perustein Haagin sopimuksiin.

JOHAN BÄCKMAN, 040 503 5474

Lähde:
http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/2012.12.06_Report%20on%20human%20rights%20situation%20in%20the%20EU.pdf